Categories
กิจกรรมเพื่อสังคม

G Sharing Together: แบ่งปันน้ำใจให้น้องๆ ต่อเนื่องปีที่ 2

บริษัท แกรนด์ไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด หรือ GLi ร่วมแบ่งปันน้ำใจส่งต่อของใช้ให้กับน้องๆ ในมูลนิธิบ้านนกขมิ้น ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยเชิญชวนผู้บริหารและพนักงานร่วมบริจาคเสื้อผ้า ของเล่น และสิ่งของที่อยู่ในสภาพดี เพื่อมอบให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้นที่กำลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) เนื่องจากจำนวนของที่ได้รับบริจาคลดน้อยลง โดยมูลนิธิฯ จะนำของบริจาคไปเปลี่ยนเป็นทุนการศึกษาเพื่อให้น้องๆ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์สามารถเข้าถึงโอกาสด้านการศึกษาอย่างเท่าเทียมต่อไป

Categories
กิจกรรมเพื่อสังคม

G Sharing Together : GLi ส่งมอบขวด PET ให้วัดจากแดง

GLi ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะรีไซเคิลให้กับพนักงาน ภายใต้ “โครงการ G sharing together : Zero Wasted (ลดขยะให้เป็นศูนย์ เริ่มง่ายๆ ที่ตัวเรา)” โดยรวบรวมขยะ “ขวดน้ำพลาสติกใส” นำไปมอบให้กับศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (โพสิกข์สา) วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ เพื่อนำไปผลิตเป็นผ้าจีวรไซเคิล โดยมีพระอาจารย์ทิพากร อริโย เป็นผู้รับมอบขวดพลาสติกใสจากคุณชัยธพัชร์ เหล่าศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมกันนี้ GLi ยังร่วมสนับสนุนแผงโซลาร์เซลล์สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารเรียนพระไตรปิฎกฯ อีกด้วย

พระอาจารย์ทิพากร อริโย ได้บรรยายเกี่ยวกับการจัดการขยะรีไซเคิลที่ถูกวิธี เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้บริหารและพนักงาน โดย “จีวรรีไซเคิล” ถูกผลิตจากเส้นใยนาโนที่ได้จากขวดพลาสติก PET หรือขวดชนิดใสเท่านั้น ซึ่งวัดจากแดง จะต้องทำการคัดแยกฉลาก, ฝาขวดออก และอัดขวดพลาสติกเป็นก้อนสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่เพื่อนำไปผลิตเป็นผ้าม้วนที่มีพลาสติก 43% จากนั้นจะส่งมาตัดเย็บให้ถูกต้องตามพระวินัยที่วัดจากแดงโดยฝีมือของช่างจิตอาสา ซึ่งผ้าไตรจีวรหนึ่งผืนจะผลิตจากขวดพลาสติกใสขนาดกลางจำนวน 15 ใบ

จากนั้นผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมทำกิจกรรมระบายสีถุงผ้าที่ผลิตจากขวดพลาสติกใส ซึ่งนอกจากจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานแล้ว ยังเป็นการช่วยรักษ์โลก เนื่องจากสามารถนำถุงผ้าไปใช้แทนถุงพลาสติกอีกด้วย

Categories
กิจกรรมเพื่อสังคม

GLi ส่งเสริมพนักงานให้มีสุขภาพดี และร่วมทำความดีเพื่อสังคม

GLi มุ่งมั่นในการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง เพราะเชื่อว่าทุกคนคือฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนองค์กร หากพนักงานมีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง ก็จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยเหตุนี้ GLi จึงจัดตั้งชมรมวิ่ง “GLi Running Club, Let’s Run Together” เพื่อส่งเสริมสุขภาพแข็งแรงและกระชับความสัมพันธ์ภายในบริษัท ควบคู่ไปกับการทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยร่วมสนับสนุนกิจกรรมวิ่งเพื่อสร้าง KMITL GO RUN ระดมทุนสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2563 

Categories
กิจกรรมเพื่อสังคม

G Together ร่วมบริจาคสื่อการเรียนรู้สู่ความยั่งยืน

บริษัท แกรนด์ไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด (GLI) ร่วมส่งเสริมการศึกษาโดยบริจาคสื่อการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนบ้านเนินพยอม จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล และขาดแคลนอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ทั้งนี้ ผู้บริหารและพนักงานยังร่วมเป็นจิตอาสาสอนการใช้งานสื่อคอมพิเตอร์ ซ่อมแซมห้องเรียน รวมทั้งยังจัดกิจกรรมสันทนาการสร้างความสนุกสนานให้กับน้องๆ นักเรียนอีกด้วย