สังคมดี

ที่ GLi

บริษัท แกรนด์ไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด

เริ่มต้นเส้นทางการทำงานที่ดี เริ่มต้นที่ GLi
ร่วมเติบโตไปกับองค์กรแห่งนวัตกรรม เพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงพร้อมกับเรา

วันนี้ GLi พร้อมเปิดรับสมาชิกใหม่เพื่อร่วมขับเคลื่อนธุรกิจและสร้างสรรค์นวัตกรรม ควบคู่ไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป้าหมายสูงสุดที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศในทุกมิติ

เพราะเราเชื่อว่า
ความสำเร็จขององค์กร
อยู่ที่ความสุขของพนักงาน

ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

Flexible Time

เงินโบนัสตามผลงาน

สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม

ประกันชีวิต

ประกันสุขภาพ

ตรวจสุขภาพประจำปี

ประกันสังคม

ตำแหน่งงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ประเมิน และควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายในภาพรวมของโครงการ วางแผนงาน และบริหารติดตามการดำเนินงานในภาพรวมของงานโครงการ แต่ละโครงการที่ได้รับมอบหมาย
 • ควบคุมตรวจสอบ TOR รายละเอียดโครงการให้สอดคล้องตามความต้องการของลูกค้า เพื่อใช้ในการบริหารโครงการ
 • จัดทำมาตรฐาน และควบคุมตรวจสอบการบริหารโครงการให้มีความถูกต้องแม่นยำ เพื่อใช้ในการควบคุมงบประมาณและระยะเวลา
 • วางแผน และควบคุมตรวจสอบการออกแบบให้สอดคล้องตามความต้องการของลูกค้าได้มาตรฐานเพื่อใช้เป็นแบบในการทำงาน
 • ควบคุม ตรวจสอบการวิเคราะห์สภาพพื้นที่โครงการ เพื่อประเมินประเด็นปัญหา และวางแผนการดำเนินงาน
 • ควบคุม ดูแลการตรวจสอบติดตามความก้าวหน้าของโครงการให้สำเร็จตามแผนงาน เพื่อให้ส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าได้ทันเวลา ตามเงื่อนไขสัญญา
 • ควบคุม ตรวจสอบงานระบบให้ได้คุณภาพมาตรฐาน และเป็นไปตามแบบที่กำหนด เพื่อให้ส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าได้ตามเงื่อนไข
 • บริหารควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายของแต่ละโครงการ เพื่อให้อยู่ภายในงบประมาณที่กำหนด และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร
 • ควบคุม ดูแลความสำเร็จในภาพรวมของโครงการ จัดการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้โครงการสำเร็จได้ตามเป้าหมาย
 • ร่วมวางแผนงาน และควบคุมดูแลการติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานต่าง ๆ เพื่อการดำเนินโครงการมีความต่อเนื่อง เป็นไปด้วยความราบรื่น
 • รายงานผลการดำเนินงานของโครงการ และวิเคราะห์ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อนำเสนอแก่ผู้บริหาร
 • ควบคุม ดูแลการสนับสนุนข้อมูลทางด้านเทคนิคแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษา เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหา และสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรให้เป็นไปอย่างราบรื่น
 • ศึกษา ติดตามข่าวสารความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทางด้านงานวิศวกรรมเพื่อนำมาพัฒนาประยุกต์ใช้ในการทำงาน
 • ติดตามการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นไปตามมาตรฐานและแผนงานที่กำหนดไว้
 • ถ่ายทอดความรู้ความชำนาญแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือทีมงาน เพื่อมุ่งให้ฝ่ายงาน/ส่วนงานเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
 • สนับสนุนและส่งเสริมการนำทักษะความชำนาญด้านการจัดการสมัยใหม่ มาใช้ในงาน เพื่อมุ่งนำองค์กรไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศและยั่งยืน
 • ยอมรับและร่วมมือกับผู้อื่นในองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานด้านนโยบายต่าง ๆ ขององค์กรเป็นไปอย่างราบรื่นตามที่องค์กรวางไว้
 • มีส่วนร่วมในการลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน เพื่อลดและควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับงบประมาณที่กำหนดไว้
 • ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของ ISO9001, ISO14001, 6S, Safety และโปรแกรม Mango และข้อกำหนดการทำงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่ต้องการ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์ เอกวิศวกรรมโยธา, ไฟฟ้า และเครื่องกล
 • มีประสบการณ์ 5 ปี ด้านการบริหารโครงการ/ควบคุมงานโครงการก่อสร้าง งานไฟฟ้า, งานระบบ, งานประเมิน
 • มีวิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ต่องาน เพื่อนร่วมงานทุกระดับ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานทุกระดับ
 • มีความกระตือรือร้น ความรับผิดชอบสูงในงานที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติให้สำเร็จได้
 • มีความคิดริเริ่ม  สร้างสรรค์  สามารถสร้างทีมงาน  และทำงานเป็นทีม
 • สามารถวางแผน  มอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีภาวะผู้นำ และสามารถจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานด้วยความเต็มใจ
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล  ควบคุม  และประเมินผล
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • To handover the Installation completion area records are produced, and in charge for the local site access control and security guard arrangement.
 • Coordinate risk management workshops/Installation Risk and rail safety reviews.
 • To perform the post installation, check out before the start of testing activity and cooperate with Manager
 • Preparation of test documentation, perform and participate to test activities at Functional and or Tester in Charge / Principles tester level.
 • Prepare Test & Commissioning plans, Report nonconformities and test logs to the team.
 • Ensuring that construction standards with regards to safety, reliability and quality are maintained in accordance with client objectives.
 • Verification of the consistency of the Method Statement with its input documents.
 • In charged for developing all the relevant testing documents for released submission, scheduling and performing all the site test activities of their own subsystems work package, and reporting daily work progress.
 • Complied the requirements of ISO9001, ISO14001, Safety, 6S and Mango ERP.
 • Other as assignment.

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่ต้องการ

 • Bachelor’s Degree in Engineering, (Signaling) or equivalent related industry experience.
 • Minimum 5 years’ experience in Railway research and development initiatives an advantage and Signaling Design, Maintenance and/or Testing & Commissioning.
 • Leadership and team building skills – This is mainly with sub-contractors.
 • Ability to organize and co-ordinate a diverse variety of functions and possess evaluative and decision-making skills of a high order.
 • Well-developed written and oral communication, interpersonal and presentation skills.
 • Negotiating skills and ability to negotiate commercially on contractual matters.
 • Highly self-motivated.
 • stakeholders to achieve the project outcomes.
 • Very good communication in English with writing and reading.

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • Perform the post installation check out before the start of testing activity with Manager to provide the Handover Report.
 • Asst. Manager and Leader  to prepare Testing Plans, Testing Procedures, Testing Certificates,
 • Testing Reports and testing personnel Competency Management Systems.
 • Preparation of technical reports, project proposals and strategic papers.
 • Do test procedure to conducts the testing and commissioning work.
 • Coordinate risk management workshops and rail safety reviews.
 • Record the test result for report.
 • Asst. Manager and Leader for developing all the relevant testing documents for released submission, scheduling and performing all the site test activities of their own subsystems work package, and reporting daily work progress.
 • Complied the requirements of ISO9001, ISO14001, Safety, 6S and Mango ERP.
 • Other as assignment.

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่ต้องการ

 • Bachelor’s Degree in Engineering, (Signaling) or equivalent related industry experience.
 • Minimum 1-5 years’ experience in Railway research & development initiatives an advantage, Signaling Design, Maintenance and/or Testing & Commissioning.
 • Experience in railway research and development initiatives an advantage.
 • Experience in Signalling Design, Maintenance and/or Testing & Commissioning.
 • Leadership and team building skills – This is mainly with sub-contractors.
 • Ability to organize and co-ordinate a diverse variety of functions and possess evaluative and decision-making skills of a high order.
 • Well-developed written and oral communication, interpersonal and presentation skills.
 • Negotiating skills and ability to negotiate commercially on contractual matters.
 • Highly self-motivated.
 • Ability to work with multiple stakeholders to achieve the project outcomes.
 • Very good communication in English with writing and reading.

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • Design and implement build, deployment, and configuration management.
 • Test implemented designs.
 • Build and test automation tools for infrastructure provisioning.
 • Handle code deployments in all environments.
 • Monitor metrics and develop ways to improve.
 • Provide technical guidance and educate team members and coworkers on development and operations.
 • Brainstorm for new ideas and ways to improvement development delivery.
 • Build, maintain, and monitor configuration standards.
 • Maintain day-to-day management and administration of projects.
 • Manage CI and CD tools with team.
 • Document and design various processes; update existing processes.
 • Improve infrastructure development and application development.
 • Follow all best practices and procedures as established by company.
 • Comply with the relevant requirements of ISO9001, ISO14001, 6S, Safety and Mango programs.
 • Other as Assigned.

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่ต้องการ

 • Bachelor’s Degree in Design, Computer Science or relevant field.
 • Minimum 3 years’ experience in Design, Computer Science or relevant field.
 • BSc in Design, Computer Science or relevant field.
 • At least 2 years’ experience in development and operations, or related IT, computer, or operations field.
 • Proficient knowledge of a back-end programming language (node.js or other required language).
 • Previous experience with software development, infrastructure development, or development and operations.
 • Experience with Linux infrastructures, database SQL (MS SQL), CI/CD tools, scripting such as JavaScript, PHP, Python, Perl, Ruby, .NET, Scrum/Kanban/SAFe, Agile workflow methodologies.
 • Up-to-date on latest industry trends; able to articulate trends and potential clearly and confidently.
 • Good time-management skills.
 • Good command in English.
 • Open mind and believe in teamwork.

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • Collaborate with designers and developers to develop various features and products.
 • such as web app, mobile app along with various interactive designs.
 • Develop HTML and CSS for various browser and optimize application for maximum speed.
 • Design code structure for easy to read and develop.
 • Ensure the technical feasibility of UI/UX design.
 • Comply with the relevant requirements of ISO9001, ISO14001, 6S, Safety and Mango programs.
 • Other as Assigned.

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่ต้องการ

 • Bachelor’s Degree in Software Engineer, Computer Science, IT or relevant field.
 • Minimum 1-3 years’ experience in Software Engineer, Computer Science, IT or relevant field.
 • Proficient understanding of HTML5, CSS3.
 • Basic understanding of JavaScript Libraries, Node.js and JavaScript front-end framework such as ReactJS.
 • Basic understanding of Server-Side CSS pre-processing platforms, such as LESS and SASS.
 • 1-3 years of Front-End Developer experience.
 • Self-motivated to learn new software development knowledge by yourself.
 • Good team player.

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 • เก็บรวบรวมความต้องการบุคลากร เพื่อจัดทำแผนอัตรากำลังคนและใบพรรณนาลักษณะงานของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปตามความต้องการขององค์กรและหน่วยงาน พร้อมปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
 • วางแผนกลยุทธ์ในการสรรหาบุคลากรให้ตรงตามระยะเวลาที่แต่ละหน่วยงานร้องขอ
 • ดำเนินการสรรหา คัดเลือก สัมภาษณ์ ประเมินผลผู้สมัครเบื้องต้น พร้อมทั้งพิจารณาถึงคุณสมบัติที่เป็นไปตามลักษณะงานของแต่ละตำแหน่ง เพื่อนำเสนอหน่วยงานต่างๆ พิจารณาคัดเลือกบุคลากรให้ตรงตามความต้องการต่อไป
 • สรุปผลการดำเนินงานสรรหา ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมพร้อมนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
 • พัฒนา ติดตาม และวัดผลของการสรรหาว่าจ้างเพื่อให้ได้มายังกระบวนการที่มีความโปร่งใส
 • ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารว่าจ้างและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแฟ้มประวัติพนักงาน
 • ดำเนินการตรวจสอบประวัติผู้สมัครงาน ทั้งประวัติอาชญากรรมและบุคคลอ้างอิง/บุคคลรับรอง
 • ปฐมนิเทศ แนะนำข้อมูลเบื้องต้น สวัสดิการ ผลประโยชน์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับพนักงานใหม่ได้รับทราบ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมพนักงานในช่วงการทดลองงาน ดำเนินการตามขั้นตอนการประเมินผลการทดลองงาน รวมทั้งติดตามผลให้จบทั้งกระบวนการ
 • ดูแลและปรับปรุงฐานข้อมูลของพนักงานให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ กำกับ ดูแลข้อมูลและประสานงานเพื่อรองรับการใช้งานระบบบริหารงานบุคคล
 • ดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารการลาออกของพนักงาน
 • หน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่ต้องการ

 • อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทรัพยากรบุคคล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 5-10 ปีขึ้นไป
 • มีพื้นฐานการใช้งานระบบบริหารงานบุคคล
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีทักษะในการประสานงานที่ดี
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถวางแผนการทำงานให้กับตนเองได้
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปรวบรวมข้อมูล
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

/job-apply?jobposition=RecruitmentSpecialist

Toggle Content

GLi ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ GLi และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ GLi โดย GLi จะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ GLi เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จากนโยบายการใช้คุกกี้ ของ GLi ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ GLi บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ GLi เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ GLi

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของ GLi อาจมีการจัดเก็บหรือกู้คืนข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของท่านในรูปแบบของคุกกี้ ข้อมูลเหล่านี้อาจเป็นข้อมูลเกี่ยวกับท่าน ความชอบของท่าน หรืออุปกรณ์ของท่าน ซึ่งส่วนมากจะถูกใช้เพื่อทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ตามที่ท่านคาดหวัง ข้อมูลเหล่านี้มักไม่ได้ระบุถึงตัวท่านอย่างเฉพาะเจาะจง แต่สามารถให้ประสบการณ์การท่องเว็บแบบปรับแต่งเฉพาะสำหรับท่านมากขึ้น GLi เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยให้ท่านสามารถเลือกไม่อนุญาตการทำงานของคุกกี้บางประเภทได้ ท่านสามารถคลิกบนหัวข้อชื่อคุกกี้แต่ละประเภทเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนการตั้งค่าได้ ทั้งนี้ การปิดการใช้งานคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลกระทบต่อประสบการณ์การใช้งานเว็บหรือบริการที่ GLi ได้เสนอให้แก่ท่านได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

ยอมรับคุกกี้ทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์เข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้ GLi จึงไม่มีความจำเป็นต้องขอความยินยอมจากท่านในการจัดวางคุกกี้เหล่านี้ลงในอุปกรณ์ของท่าน คุกกี้ประเภทนี้ไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลซึ่งสามารถระบุตัวตนของท่านได้อย่างเฉพาะเจาะจงแต่อย่างใด

 • คุกกี้ประสิทธิภาพ

  คุกกี้ประเภทนี้ทำให้ GLi สามารถนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ และแหล่งที่มาของผู้เข้าชมเหล่านั้น ทำให้เข้าใจว่าผู้เข้าชม/ผู้ใช้มีการปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์อย่างไรบ้าง และหน้าเว็บใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด โดยการเก็บรวบรวมและการรายงานข้อมูลโดยไม่ระบุตัวตนของท่านอย่างไม่เฉพาะเจาะจงแก่ GLi ซึ่งช่วยให้ GLi สามารถพัฒนาและมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีกว่าแก่ท่าน หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ GLi จะไม่อาจทราบได้ว่าท่านเคยมาเข้าชมเว็บไซต์ของ GLi เมื่อใด และไม่สามารถติดตามประสิทธิภาพการประมวลผลของหน้าเว็บได้

 • คุกกี้ช่วยเหลือในการทำงาน

  คุกกี้ประเภทนี้อาจถูกติดตั้งไว้โดย GLi หรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถปฏิบัติการตามความพึงพอใจของท่าน ยกตัวอย่างเช่น ทำให้เว็บไซต์สามารถจดจำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านได้ และจดจำว่าท่านเคยปรับแต่งการใช้หน้าเว็บอย่างไรบ้าง เพื่อการแสดงผลหน้าเว็บในครั้งต่อไป หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ การให้บริการบางอย่างของเว็บไซต์อาจไม่สามารถประมวลผลได้อย่างถูกต้อง

 • คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้อาจถูกติดตั้งโดยพันธมิตรทางการตลาดผ่านทางเว็บไซต์ของ GLi โดยจะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่านว่า ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิ้งก์ใดบ้าง GLi ใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อทำให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของ GLi. มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น GLi อาจเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้แก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ด้วย หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ ท่านจะได้รับการโฆษณาที่เฉพาะเจาะจงน้อยลง

ยืนยันการตั้งค่า
This site is registered on wpml.org as a development site.