นโยบายด้านความยั่งยืน

GLi มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ และให้ความสำคัญในการให้บริการที่ดี เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า โดยเน้นการปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม คำนึงถึงการมีส่วนร่วม การพัฒนาชุมชน การปกป้องสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับการทำนุบำรุงศาสนา การศึกษา ชุมชนและสังคม ตลอดจนดูแลรักษาการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่า โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด จารีตประเพณีของท้องถิ่น และชุมชนที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจหรือแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมุ่งมั่นพัฒนา ปรับปรุง เพื่อสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน

Policy of Acquisition and Disposition of assets

PDF 57 KB

Risk Management Policy

PDF 153 KB

Connected transactions policy

PDF 124 KB

Policy on investment and supervisory ...

PDF 60 KB

Corporate Governance Policy

(รอคำโปรย) – ใช้ตัวอย่างคำโปรย The company is committed to doing business. Taking into account society and the environment as important for sustainable business growth By emphasizing on operating with transparency, fairness, and focusing on merging benefits and growth together. This is set as a policy in the Business Ethics Manual. and social responsibility policy by communicating to everyone in the company to strictly implement it as part of the work process. as well as attaching importance to compliance with corporate governance principles

Corporate Structure

PDF 19.26 MB

This site is registered on wpml.org as a development site.