สารจากประธานกรรมการบริษัท

ด้วยสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วทำให้ทุกภาคอุตสาหกรรมต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถรักษาความสามารถทางการแข่งขันในตลาดได้ รวมทั้งเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ถือเป็นเทคโนโลยีที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล (Digital Transformation) และเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทย

บริษัท แกรนด์ไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด (บริษัท) มีความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำด้านการให้บริการโครงสร้างสาธารณูปโภคระดับประเทศด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ ระบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งระบบอาณัติสัญญาณรถไฟ ภายใต้การดำเนินงานของ 3 หน่วยธุรกิจหลัก ประกอบด้วย หน่วยธุรกิจดิจิทัล โซลูชั่น หน่วยธุรกิจวิศวกรรม และหน่วยธุรกิจวิศวกรรมระบบรางรถไฟ โดยผลประกอบการของบริษัทในปี 2563 มีรายได้รวม xx ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน xxx ล้านบาท หรือ xx% ซึ่งมีรายได้หลักมาจากการขายโดยส่วนใหญ่เป็นงานโครงการด้านบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค สำหรับด้านต้นทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า xx ล้านบาท หรือ xx% มาจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนขายซึ่งสัมพันธ์กับรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ในปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ xx ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน xx ล้านบาท หรือ xx% ซึ่งถือว่าบริษัทมีการเติบโตแม้จะอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ที่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ในปี 2564 บริษัทมีแผนเติบโตในอัตรา xx% โดยมีรายได้จาก 3 ธุรกิจหลัก จำนวน xxx ล้านบาท จากนั้นจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในอัตรา xx ต่อปี (ปี 2565F – 2568F) เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต บริษัทได้ศึกษาแผนงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย คาดว่าปัจจุบันภาครัฐจะมีโครงการเปิดประมูลเกี่ยวกับโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคทั้งในระดับเมือง และระดับประเทศ โดยประมาณการภาพรวมมูลค่าตลาดในงานโครงการที่มีลักษณะสอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทจำนวน xxx ล้านบาท เช่น โครงการพัฒนาเมืองให้เป็น Smart City โครงการบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

(นายออมสิน ชีวะพฤกษ์)

ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท แกรนด์ไลน์ อินโนเวชั่น

This site is registered on wpml.org as a development site.