สารจากประธานกรรมการบริษัท

ด้วยสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วทำให้ทุกภาคอุตสาหกรรมต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถรักษาความสามารถทางการแข่งขันในตลาดได้ รวมทั้งเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ถือเป็นเทคโนโลยีที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล (Digital Transformation) และเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทย

บริษัท แกรนด์ไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด (บริษัท) มีความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำด้านการให้บริการโครงสร้างสาธารณูปโภคระดับประเทศด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ ระบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งระบบอาณัติสัญญาณรถไฟ ภายใต้การดำเนินงานของ 3 หน่วยธุรกิจหลัก ประกอบด้วย หน่วยธุรกิจดิจิทัล โซลูชั่น หน่วยธุรกิจวิศวกรรม และหน่วยธุรกิจวิศวกรรมระบบรางรถไฟ โดยผลประกอบการของบริษัทในปี 2563 มีรายได้รวม xx ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน xxx ล้านบาท หรือ xx% ซึ่งมีรายได้หลักมาจากการขายโดยส่วนใหญ่เป็นงานโครงการด้านบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค สำหรับด้านต้นทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า xx ล้านบาท หรือ xx% มาจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนขายซึ่งสัมพันธ์กับรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ในปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ xx ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน xx ล้านบาท หรือ xx% ซึ่งถือว่าบริษัทมีการเติบโตแม้จะอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ที่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ในปี 2564 บริษัทมีแผนเติบโตในอัตรา xx% โดยมีรายได้จาก 3 ธุรกิจหลัก จำนวน xxx ล้านบาท จากนั้นจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในอัตรา xx ต่อปี (ปี 2565F – 2568F) เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต บริษัทได้ศึกษาแผนงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย คาดว่าปัจจุบันภาครัฐจะมีโครงการเปิดประมูลเกี่ยวกับโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคทั้งในระดับเมือง และระดับประเทศ โดยประมาณการภาพรวมมูลค่าตลาดในงานโครงการที่มีลักษณะสอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทจำนวน xxx ล้านบาท เช่น โครงการพัฒนาเมืองให้เป็น Smart City โครงการบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

(นายออมสิน ชีวะพฤกษ์)

ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท แกรนด์ไลน์ อินโนเวชั่น

GLi ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ GLi และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ GLi โดย GLi จะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ GLi เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จากนโยบายการใช้คุกกี้ ของ GLi ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ GLi บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ GLi เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ GLi

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของ GLi อาจมีการจัดเก็บหรือกู้คืนข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของท่านในรูปแบบของคุกกี้ ข้อมูลเหล่านี้อาจเป็นข้อมูลเกี่ยวกับท่าน ความชอบของท่าน หรืออุปกรณ์ของท่าน ซึ่งส่วนมากจะถูกใช้เพื่อทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ตามที่ท่านคาดหวัง ข้อมูลเหล่านี้มักไม่ได้ระบุถึงตัวท่านอย่างเฉพาะเจาะจง แต่สามารถให้ประสบการณ์การท่องเว็บแบบปรับแต่งเฉพาะสำหรับท่านมากขึ้น GLi เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยให้ท่านสามารถเลือกไม่อนุญาตการทำงานของคุกกี้บางประเภทได้ ท่านสามารถคลิกบนหัวข้อชื่อคุกกี้แต่ละประเภทเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนการตั้งค่าได้ ทั้งนี้ การปิดการใช้งานคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลกระทบต่อประสบการณ์การใช้งานเว็บหรือบริการที่ GLi ได้เสนอให้แก่ท่านได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

ยอมรับคุกกี้ทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์เข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้ GLi จึงไม่มีความจำเป็นต้องขอความยินยอมจากท่านในการจัดวางคุกกี้เหล่านี้ลงในอุปกรณ์ของท่าน คุกกี้ประเภทนี้ไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลซึ่งสามารถระบุตัวตนของท่านได้อย่างเฉพาะเจาะจงแต่อย่างใด

 • คุกกี้ประสิทธิภาพ

  คุกกี้ประเภทนี้ทำให้ GLi สามารถนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ และแหล่งที่มาของผู้เข้าชมเหล่านั้น ทำให้เข้าใจว่าผู้เข้าชม/ผู้ใช้มีการปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์อย่างไรบ้าง และหน้าเว็บใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด โดยการเก็บรวบรวมและการรายงานข้อมูลโดยไม่ระบุตัวตนของท่านอย่างไม่เฉพาะเจาะจงแก่ GLi ซึ่งช่วยให้ GLi สามารถพัฒนาและมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีกว่าแก่ท่าน หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ GLi จะไม่อาจทราบได้ว่าท่านเคยมาเข้าชมเว็บไซต์ของ GLi เมื่อใด และไม่สามารถติดตามประสิทธิภาพการประมวลผลของหน้าเว็บได้

 • คุกกี้ช่วยเหลือในการทำงาน

  คุกกี้ประเภทนี้อาจถูกติดตั้งไว้โดย GLi หรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถปฏิบัติการตามความพึงพอใจของท่าน ยกตัวอย่างเช่น ทำให้เว็บไซต์สามารถจดจำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านได้ และจดจำว่าท่านเคยปรับแต่งการใช้หน้าเว็บอย่างไรบ้าง เพื่อการแสดงผลหน้าเว็บในครั้งต่อไป หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ การให้บริการบางอย่างของเว็บไซต์อาจไม่สามารถประมวลผลได้อย่างถูกต้อง

 • คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้อาจถูกติดตั้งโดยพันธมิตรทางการตลาดผ่านทางเว็บไซต์ของ GLi โดยจะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่านว่า ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิ้งก์ใดบ้าง GLi ใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อทำให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของ GLi. มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น GLi อาจเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้แก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ด้วย หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ ท่านจะได้รับการโฆษณาที่เฉพาะเจาะจงน้อยลง

ยืนยันการตั้งค่า
This site is registered on wpml.org as a development site.