ตำแหน่งงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • เก็บรวบรวมความต้องการบุคลากร เพื่อจัดทำแผนอัตรากำลังคนและใบพรรณนาลักษณะงานของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปตามความต้องการขององค์กรและหน่วยงาน พร้อมปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
 • วางแผนกลยุทธ์ในการสรรหาบุคลากรให้ตรงตามระยะเวลาที่แต่ละหน่วยงานร้องขอ
 • ดำเนินการสรรหา คัดเลือก สัมภาษณ์ ประเมินผลผู้สมัครเบื้องต้น พร้อมทั้งพิจารณาถึงคุณสมบัติที่เป็นไปตามลักษณะงานของแต่ละตำแหน่ง เพื่อนำเสนอหน่วยงานต่างๆ พิจารณาคัดเลือกบุคลากรให้ตรงตามความต้องการต่อไป
 • สรุปผลการดำเนินงานสรรหา ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมพร้อมนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
 • พัฒนา ติดตาม และวัดผลของการสรรหาว่าจ้างเพื่อให้ได้มายังกระบวนการที่มีความโปร่งใส
 • ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารว่าจ้างและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแฟ้มประวัติพนักงาน – ดำเนินการตรวจสอบประวัติผู้สมัครงาน ทั้งประวัติอาชญากรรมและบุคคลอ้างอิง/บุคคลรับรอง
 • ปฐมนิเทศ แนะนำข้อมูลเบื้องต้น สวัสดิการ ผลประโยชน์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับพนักงานใหม่ได้รับทราบ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมพนักงานในช่วงการทดลองงาน ดำเนินการตามขั้นตอนการประเมินผลการทดลองงาน รวมทั้งติดตามผลให้จบทั้งกระบวนการ
 • ดูแลและปรับปรุงฐานข้อมูลของพนักงานให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ กำกับ ดูแลข้อมูลและประสานงานเพื่อรองรับการใช้งานระบบบริหารงานบุคคล
 • ดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารการลาออกของพนักงาน
 • หน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่ต้องการ

 • อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทรัพยากรบุคคล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 5-10 ปีขึ้นไป
 • มีพื้นฐานการใช้งานระบบบริหารงานบุคคล
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีทักษะในการประสานงานที่ดี
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถวางแผนการทำงานให้กับตนเองได้
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปรวบรวมข้อมูล
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ประเมิน และควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายในภาพรวมของโครงการ วางแผนงาน และบริหารติดตามการดำเนินงานในภาพรวมของงานโครงการ
 • ควบคุมตรวจสอบ TOR รายละเอียดโครงการให้สอดคล้องตามความต้องการของลูกค้า เพื่อใช้ในการบริหารโครงการ
 • จัดทำมาตรฐาน และควบคุมตรวจสอบการบริหารโครงการให้มีความถูกต้องแม่นยำ เพื่อใช้ในการควบคุมงบประมาณและระยะเวลา
 • วางแผน และควบคุมตรวจสอบการออกแบบให้สอดคล้องตามความต้องการของลูกค้าได้มาตรฐานเพื่อใช้เป็นแบบในการทำงาน
 • ควบคุมตรวจสอบการวิเคราะห์สภาพพื้นที่โครงการ เพื่อประเมินประเด็นปัญหา และวางแผนการดำเนินงาน
 • ควบคุมดูแลการตรวจสอบติดตามความก้าวหน้าของโครงการให้สำเร็จตามแผนงาน เพื่อให้ส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าได้ทันเวลา ตามเงื่อนไขสัญญา
 • ควบคุมตรวจสอบงานระบบให้ได้คุณภาพมาตรฐาน และเป็นไปตามแบบที่กำหนด เพื่อให้ส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าได้ตามเงื่อนไข
 • บริหารควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายของแต่ละโครงการ เพื่อให้อยู่ภายในงบประมาณที่กำหนด และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร
 • ควบคุมดูแลความสำเร็จในภาพรวมของโครงการ จัดการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้โครงการสำเร็จได้ตามเป้าหมาย
 • ร่วมวางแผนงาน และควบคุมดูแลการติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานต่าง ๆ เพื่อการดำเนินโครงการมีความต่อเนื่อง เป็นไปด้วยความราบรื่น
 • รายงานผลการดำเนินงานของโครงการ และวิเคราะห์ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อนำเสนอแก่ผู้บริหาร
 • ควบคุมดูแลการสนับสนุนข้อมูลทางด้านเทคนิคแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษา เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหา และสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรให้เป็นไปอย่างราบรื่น
 • ศึกษา ติดตามข่าวสารความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทางด้านงานวิศวกรรมเพื่อนำมาพัฒนาประยุกต์ใช้ในการทำงาน
 • ติดตามการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นไปตามมาตรฐานและแผนงานที่กำหนดไว้

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่ต้องการ

 • อายุ 30 – 45 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรม เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การด้านการประเมินราคางานด้านวิศวกรรม 5 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล ควบคุม และประเมินผล
 • สามารถใช้ โปรแกรม Microsoft Office และ AutoCAD ได้เป็นอย่างดี
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ และสามารถประเมินรวมทั้งการตัดสินใจในเนื้องานได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
 • มีมนุษยสัมพันธืที่ดี สามารถทำงานร่วมกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • To handover the Installation completion area records are produced, and in charge for the local site access control and security guard arrangement.
 • Coordinate risk management workshops/Installation Risk and rail safety reviews.
 • To perform the post installation, check out before the start of testing activity and cooperate with Manager
 • Preparation of test documentation, perform and participate to test activities at Functional and or Tester in Charge / Principles tester level.
 • Prepare Test & Commissioning plans, Report nonconformities and test logs to the team.
 • Ensuring that construction standards with regards to safety, reliability and quality are maintained in accordance with client objectives.
 • Verification of the consistency of the Method Statement with its input documents.
 • In charged for developing all the relevant testing documents for released submission, scheduling and performing all the site test activities of their own subsystems work package, and reporting daily work progress.
 • Complied the requirements of ISO9001, ISO14001, Safety, 6S and Mango ERP.
 • Other as assignment.

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่ต้องการ

 • Bachelor’s Degree in Engineering, (Signaling) or equivalent related industry experience.
 • Minimum 5 years’ experience in Railway research and development initiatives an advantage and Signaling Design, Maintenance and/or Testing & Commissioning.
 • Leadership and team building skills – This is mainly with sub-contractors.
 • Ability to organize and co-ordinate a diverse variety of functions and possess evaluative and decision-making skills of a high order.
 • Well-developed written and oral communication, interpersonal and presentation skills.
 • Negotiating skills and ability to negotiate commercially on contractual matters.
 • Highly self-motivated.
 • stakeholders to achieve the project outcomes.
 • Very good communication in English with writing and reading.

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • Perform the post installation check out before the start of testing activity with Manager to provide the Handover Report.
 • Asst. Manager and Leader  to prepare Testing Plans, Testing Procedures, Testing Certificates,
 • Testing Reports and testing personnel Competency Management Systems.
 • Preparation of technical reports, project proposals and strategic papers.
 • Do test procedure to conducts the testing and commissioning work.
 • Coordinate risk management workshops and rail safety reviews.
 • Record the test result for report.
 • Asst. Manager and Leader for developing all the relevant testing documents for released submission, scheduling and performing all the site test activities of their own subsystems work package, and reporting daily work progress.
 • Complied the requirements of ISO9001, ISO14001, Safety, 6S and Mango ERP.
 • Other as assignment.

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่ต้องการ

 • Bachelor’s Degree in Engineering, (Signaling) or equivalent related industry experience.
 • Minimum 1-5 years’ experience in Railway research & development initiatives an advantage, Signaling Design, Maintenance and/or Testing & Commissioning.
 • Experience in railway research and development initiatives an advantage.
 • Experience in Signalling Design, Maintenance and/or Testing & Commissioning.
 • Leadership and team building skills – This is mainly with sub-contractors.
 • Ability to organize and co-ordinate a diverse variety of functions and possess evaluative and decision-making skills of a high order.
 • Well-developed written and oral communication, interpersonal and presentation skills.
 • Negotiating skills and ability to negotiate commercially on contractual matters.
 • Highly self-motivated.
 • Ability to work with multiple stakeholders to achieve the project outcomes.
 • Very good communication in English with writing and reading.

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดทำ และตรวจสอบเอกสาร นิติกรรมสัญญาต่างๆ เพื่อให้มีความถูกต้องตามข้อกฎหมาย และเป็นธรรมแก่องค์กร
 • เป็นตัวแทนขององค์กรในการดำเนินงานต่าง ๆทางด้านกฎหมาย เพื่อให้มีความถูกต้องเป็นธรรม
 • บริหารจัดการข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างพนักงานกับองค์กร เพื่อให้ข้อพิพาทขัดแย้งต่างๆ ยุติลงโดยถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมาย
 • ดูแลการรวบรวมจัดเก็บเอกสารใบอนุญาตต่างๆ ภายในกลุ่มบริษัทฯ ทั้งหมดให้เป็นระบบ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการค้นหาและใช้งาน
 • เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำกับหน่วยงาน และบริหารงานทางด้านกฎหมาย รวมถึงการช่วยเหลือแก้ไขปัญหา เพื่อสนับสนุนการดำเนินการต่างๆ ขององค์กร
 • ดำเนินการแปลเอกสาร ร่างเอกสารทางกฎหมาย และนิติสัญญาภาษาอังกฤษ
 • เป็นตัวแทนขององค์กร ในการประสานงานเรื่องเอกสาร นิติกรรมสัญญาต่างๆ ของคู่ค้า คู่สัญญา ทั้งต่างประเทศและในประเทศ
 • ให้คำปรึกษา ชี้แจง ให้ข้อมูล หรือประสานงานกับบุคคลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานด้วยความเป็นมิตร เพื่อมุ่งสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
 • หน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่ต้องการ

 • วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์การทำงานในสายงาน 5 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล ควบคุม และประเมินผล
 • มีความรู้ในการบริหารสัญญาจ้างภาครัฐ, พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง, และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
 • สามารถวางแผน มอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ และสามารถจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานด้วยความเต็มใจ
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ทำงานรวมกับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • ดูแลเรื่องของการตรวจสอบเอกสารทุกอย่างก่อนนำส่งให้รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงนาม โดยเฉพาะเอกสารการเงิน บัญชี หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ดูแลตรวจสอบรายงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายต่างๆ ก่อนนำส่งให้รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่ต้องการ

 • วุฒิปริญญาตรีด้านการเงินและบัญชี อายุ 25-30 ปี มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับด้านการเงิน บัญชี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ต่าง ๆ
 • มีความสามารถในการจัดทำเอกสาร อย่างละเอียดรอบคอบ
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล ควบคุม และประเมินผล
 • มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถทำงานเป็นทีม
 • มีทัศนะคติที่ดีต่อองค์กร ต่องาน และเพื่อนร่วมงานทุกระดับ
 • มีความกระตือรือร้น ความรับผิดชอบสูงในงานที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติให้สำเร็จได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดทำแบบงานระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าสื่อสาร ประปา ดับเพลิง ปรับอากาศ โครงสร้าง สถาปัตย์ ด้วยโปรแกรม Revit
 • ประสานงานกับวิศวกรผู้ออกแบบและ Supplier เพื่อให้สามารถผลิตแบบให้ได้ตามความต้องการของทางวิศวกร
 • สามารถเขียน Revit Model และ ตรวจสอบ Clash Detection ได้
 • ดูแลตรวจสอบงาน drawing, as built drawing, งานเพิ่ม ลด
 • งานเขียนแบบอื่นๆ ตามที่ได้รับการ assign
 • ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่ต้องการ

 • วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี สาขาโยธา หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความเข้าใจในแบบงานโครงสร้างต่างๆ ได้ดี
 • สามารถใช้โปรแกรม Revit Structure (BIM) ได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านการเขียนแบบโครงสร้าง
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ขยัน ซื่อสัตย์ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • สามารถทำงานเป็นทีมเวิร์คได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

บริหารจัดการระบบจัดซื้อต่างประเทศ

 • บริหารจัดการระบบจัดซื้อต่างประเทศตามมาตรฐาน ISO
 • จัดทำรายงานและสรุปต้นทุนสินค้าและโครงการต่างๆ
 • ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ของแผนก ก่อนเสนอต่อผู้บริหาร
 • ตรวจสอบเอกสารการเงิน รวมถึงค่า ใช้จ่ายในการนำาเข้า ก่อนส่ง ให้แผนกบัญชีการเงิน
 • ช่วยดูแลบริหารสินค้าคงค้างในสต๊อก

สรรหาสินค้าจากต่างประเทศ

 • สรรหาสินค้าได้ตรงตามข้อกำหนด TOR และตรงตามที่ผู้ร้องขอกำหนดมา
 • เปรียบเทียบราคาต้นทุน และสเปคสินค้า พร้อมเจรจาต่อรอง ด้านราคา ระยะเวลาการผลิต เงื่อนไขการส่งมอบสินค้า การชำระ เงิน การรับประกัน รวมถึงการขอเอกสารรายละเอียด สเปค เอกสารรับรอง และเอกสารสนับสนุนต่างๆ
 • ประสานงานกับวิศวกร ในเรื่องรายละเอียดสเปคสินค้า และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สรุป ข้อมูล สเปค ราคา และเงื่อนไขต่างๆ ให้แก่ผู้บริหารได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ดำเนินการสั่งซื้อสินค้า และดูแลเอกสารสัญญา

 • ติดตามใบขอซื้อสินค้าต่างประเทศ (PR) สำหรับการซื้อสินค้าสำหรับโครงการต่างๆ หรือจัดทำใบขอซื้อสินค้าต่างประเทศ (PR) กรณีซื้อสินค้าเพื่อเป็นสต๊อก
 • จัดทำใบสั่งซื้อสินค้าต่างประเทศ (PO) พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดทั้งหมด ก่อนดำเนินการสั่งซื้อ
 • ดูแลเอกสารสัญญาซื้อขายต่างประเทศ วันหมดอายสัญญา เงื่อนไขการเคลมสินค้า รวมถึงเงื่อนไขการเป็นตัวแทนจำหน่าย และอื่น ๆ

บริหารจัดการการนำเข้าสินค้าต่างประเทศ

 • ติดตาม ควบคุม ดูแลการส่งสินค้าจากต่างประเทศมายังบริษัทให้ทันตามความต้องการ พร้อมทั้ง แจ้งความคืบหน้าของการจัดส่งสินค้าให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
 • ตรวจสอบการขออนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศตามที่กำหนดใน TOR หรือ ตามกฎหมายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานกับแผนกบัญชีและการเงิน เพื่อวางแผนการชำระเงินค่าภาษีนำเข้า
 • เมื่อสินค้ามาถึงสโตร์ตรวจสอบสภาพและสเปคสินค้าพร้อมวิศวกรผู้เกี่ยวข้อง
 • กรณีที่สินค้าเกิดความเสียหาย ประสานงานกับโรงงานผู้ผลิต หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเคลมสินค้าและ/หรือค่าความเสียหายต่างๆ
 • จัดทำสรุปรายงานสินค้าต่างประเทศ ให้กับผู้เกี่ยวข้อง

อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • ทำหน้าที่เป็นล่ามแปลภาษา หรือ แปลเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ดูแลซัพพลายเออร์ที่เดินทางมาประเทศไทย ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ร่วมประสานงานสินค้าในประเทศ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่ต้องการ

 • การศึกษาระดับ : ปริญญาตรี หรือสูงกว่า

 •  

  ประสบการณ์: 5 ปีขึ้นไปในสายงานที่เกี่ยวข้อง

 •  

  มีความรู้ภาษาอังกฤษ (และภาษาที่สาม ถ้ามี) พูด ฟัง อ่าน เขียน ได้ดี

 •  

  มีทักษะทางด้านการสื่อสารและเจรจาต่อรอง

 •  

  มีทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์ นำเสนอ การจัดการ

 •  

  สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้คล่อง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • Design and implement build, deployment, and configuration management.
 • Test implemented designs.
 • Build and test automation tools for infrastructure provisioning.
 • Handle code deployments in all environments.
 • Monitor metrics and develop ways to improve.
 • Provide technical guidance and educate team members and coworkers on development and operations.
 • Brainstorm for new ideas and ways to improvement development delivery.
 • Build, maintain, and monitor configuration standards.
 • Maintain day-to-day management and administration of projects.
 • Manage CI and CD tools with team.
 • Document and design various processes; update existing processes.
 • Improve infrastructure development and application development.
 • Follow all best practices and procedures as established by company.
 • Comply with the relevant requirements of ISO9001, ISO14001, 6S, Safety and Mango programs.
 • Other as Assigned.

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่ต้องการ

 • Bachelor’s Degree in Design, Computer Science or relevant field.
 • Minimum 3 years’ experience in Design, Computer Science or relevant field.
 • BSc in Design, Computer Science or relevant field.
 • At least 2 years’ experience in development and operations, or related IT, computer, or operations field.
 • Proficient knowledge of a back-end programming language (node.js or other required language).
 • Previous experience with software development, infrastructure development, or development and operations.
 • Experience with Linux infrastructures, database SQL (MS SQL), CI/CD tools, scripting such as JavaScript, PHP, Python, Perl, Ruby, .NET, Scrum/Kanban/SAFe, Agile workflow methodologies.
 • Up-to-date on latest industry trends; able to articulate trends and potential clearly and confidently.
 • Good time-management skills.
 • Good command in English.
 • Open mind and believe in teamwork.

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ช่างทั่วไป
 • ช่างอาคาร
 • ช่างสี
 • ช่างไฟฟ้า
 • ช่างเทคนิค

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่ต้องการ

 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 •  
  วุฒิการศึกษา ปวช. หรือ เกี่ยวกับช่างเทคนิค
 •  
  ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านช่างเทคนิค,ช่างทั่วไป
 •  
  ขยัน อดทน ทำงานใต้ความกดดันได้
 •  
  เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน
 • ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณที่กำหนด
 • ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
 • ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย 
 • อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานหรือผู้บริหาร

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่ต้องการ

 • ปวส. – ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ทางด้านควบคุมงานก่อสร้าง
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ
 • สามารถทำงานกะกลางคืนได้

GLi ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ GLi และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ GLi โดย GLi จะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ GLi เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จากนโยบายการใช้คุกกี้ ของ GLi ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ GLi บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ GLi เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ GLi

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของ GLi อาจมีการจัดเก็บหรือกู้คืนข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของท่านในรูปแบบของคุกกี้ ข้อมูลเหล่านี้อาจเป็นข้อมูลเกี่ยวกับท่าน ความชอบของท่าน หรืออุปกรณ์ของท่าน ซึ่งส่วนมากจะถูกใช้เพื่อทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ตามที่ท่านคาดหวัง ข้อมูลเหล่านี้มักไม่ได้ระบุถึงตัวท่านอย่างเฉพาะเจาะจง แต่สามารถให้ประสบการณ์การท่องเว็บแบบปรับแต่งเฉพาะสำหรับท่านมากขึ้น GLi เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยให้ท่านสามารถเลือกไม่อนุญาตการทำงานของคุกกี้บางประเภทได้ ท่านสามารถคลิกบนหัวข้อชื่อคุกกี้แต่ละประเภทเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนการตั้งค่าได้ ทั้งนี้ การปิดการใช้งานคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลกระทบต่อประสบการณ์การใช้งานเว็บหรือบริการที่ GLi ได้เสนอให้แก่ท่านได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

ยอมรับคุกกี้ทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์เข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้ GLi จึงไม่มีความจำเป็นต้องขอความยินยอมจากท่านในการจัดวางคุกกี้เหล่านี้ลงในอุปกรณ์ของท่าน คุกกี้ประเภทนี้ไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลซึ่งสามารถระบุตัวตนของท่านได้อย่างเฉพาะเจาะจงแต่อย่างใด

 • คุกกี้ประสิทธิภาพ

  คุกกี้ประเภทนี้ทำให้ GLi สามารถนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ และแหล่งที่มาของผู้เข้าชมเหล่านั้น ทำให้เข้าใจว่าผู้เข้าชม/ผู้ใช้มีการปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์อย่างไรบ้าง และหน้าเว็บใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด โดยการเก็บรวบรวมและการรายงานข้อมูลโดยไม่ระบุตัวตนของท่านอย่างไม่เฉพาะเจาะจงแก่ GLi ซึ่งช่วยให้ GLi สามารถพัฒนาและมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีกว่าแก่ท่าน หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ GLi จะไม่อาจทราบได้ว่าท่านเคยมาเข้าชมเว็บไซต์ของ GLi เมื่อใด และไม่สามารถติดตามประสิทธิภาพการประมวลผลของหน้าเว็บได้

 • คุกกี้ช่วยเหลือในการทำงาน

  คุกกี้ประเภทนี้อาจถูกติดตั้งไว้โดย GLi หรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถปฏิบัติการตามความพึงพอใจของท่าน ยกตัวอย่างเช่น ทำให้เว็บไซต์สามารถจดจำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านได้ และจดจำว่าท่านเคยปรับแต่งการใช้หน้าเว็บอย่างไรบ้าง เพื่อการแสดงผลหน้าเว็บในครั้งต่อไป หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ การให้บริการบางอย่างของเว็บไซต์อาจไม่สามารถประมวลผลได้อย่างถูกต้อง

 • คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้อาจถูกติดตั้งโดยพันธมิตรทางการตลาดผ่านทางเว็บไซต์ของ GLi โดยจะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่านว่า ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิ้งก์ใดบ้าง GLi ใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อทำให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของ GLi. มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น GLi อาจเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้แก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ด้วย หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ ท่านจะได้รับการโฆษณาที่เฉพาะเจาะจงน้อยลง

ยืนยันการตั้งค่า
This site is registered on wpml.org as a development site.