หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น xxxx
ดาวน์โหลด
ข้อมูลประกอบวาระการประชุม
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
สารบัญ (สิ่งที่ส่งมาด้วย)
ข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี xxx
รายงานประจำปี xxxx
สรุปข้อมูลทางการเงินปี xxxx
ข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกาไร และจ่ายเงินปันผล
ข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 : พิจารณาเสนอบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่พ้นตาแหน่ง ตามวาระ
ข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
ข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระที่ 8
ข้อมูลประกอบการเข้าประชุม
รายละเอียดของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนการยื่นความประสงค์เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี xxxx ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
คู่มือการใช้ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ xxxxxxxx และระบบ xxxxxxx
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
วิธีการลงคะแนนเสียง
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
QR Code รายงานประจาปี xxxx และวิธีการใช้ QR Code ดาวน์โหลดเอกสาร
This site is registered on wpml.org as a development site.