จรรยาบรรณธุรกิจ

ตลอดระยะเวลามากกว่า 1 ทศวรรษ ที่ GLi ดำเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, Governance : ESG) เพื่อมุ่งหวังที่จะสร้างการเติบโตทางธุรกิจไปพร้อมกับการสร้างประโยชน์และผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ

คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ

PDF 229 KB

Corporate Governance Policy

(รอคำโปรย) – ใช้ตัวอย่างคำโปรย The company is committed to doing business. Taking into account society and the environment as important for sustainable business growth By emphasizing on operating with transparency, fairness, and focusing on merging benefits and growth together. This is set as a policy in the Business Ethics Manual. and social responsibility policy by communicating to everyone in the company to strictly implement it as part of the work process. as well as attaching importance to compliance with corporate governance principles

Corporate Structure

PDF 19.26 MB

This site is registered on wpml.org as a development site.