บริษัท แกรนด์ไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด 

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT) ในระดับประเทศ ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาและส่งมอบนวัตกรรมที่มีคุณภาพ ทันสมัย ตอบสนองความต้องการ และรองรับเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างรวดเร็ว 

image-slide-1.jpg
about new image 2.jpg
image-slide-3.jpg

GLi ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งมั่นดำเนินงานเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของภาครัฐ และภาคเอกชน

ก้าวไปด้วยนวัตกรรม