ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

อัตราส่วนทุนหมุนเวียน

หน่วย : ล้านบาท

อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว

หน่วย : ล้านบาท

อัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์รวม

หน่วย : ล้านบาท

อัตราส่วนหมุนเวียนของลูกหนี้

หน่วย : ล้านบาท

อัตรากำไรขั้นต้น

หน่วย : ล้านบาท

อัตรากำไรสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท

Return on Asset : ROA

หน่วย : ล้านบาท

Return on Equity : ROE

หน่วย : ล้านบาท

(หน่วย : ล้านบาท)

อัตราส่วนสภาพคล่อง
ไตรมาส 3/2564
2563
2562
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
1.34
2.61
2.48
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว
1.24
2.49
2.36
อัตราส่วนวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
ไตรมาส 3/2564
2563
2562
อัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์รวม
1.29
1.11
1.03
อัตราส่วนหมุนเวียนของลูกหนี้
4.59
9.25
9.25
ระยะเวลาเฉลี่ยในการเก็บหนี้
79 วัน
39 วัน
39 วัน
อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ
20.64
20.78
20.77
อัตราค่าใช้จ่ายขายและบริหารต่อรายได้
12.43%
11.66%
10.96%
อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร
ไตรมาส 3/2564
2563
2562
อัตรากำไรขั้นต้นรวมทุกธุรกิจ
19%
19%
19%
อัตรากำไรขั้นต้น ธุรกิจดิจิทัล โซลูชั่น
25%
25%
25%
อัตรากำไรขั้นต้น ธุรกิจวิศวกรรม
15%
15%
15%
อัตรากำไรขั้นต้น ธุรกิจวิศวกรรมระบบรางรถไฟ
15%
15%
15%
อัตรากำไรสุทธิ
4.47%
5.25%
6.03%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ทั้งหมด
5.76%
6.24%
6.20%
อัตราผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้น
13.87%
10.68%
9.29%
อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร
ไตรมาส 3/2564
2563
2562
อัตราส่วนหนี้สินต่อทรัพย์สินรวม
0.55
0.33
0.34
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
1.245
0.49
0.51
ฐานะทางการเงิน
ไตรมาส 3/2564
2563
2562
สินทรัพย์รวม
xxx.Xx
xxx.Xx
xxx.Xx
หนี้สินรวม
xxx.Xx
xxx.Xx
xxx.Xx
ส่วนของผู้ถือหุ้น
xxx.Xx
xxx.Xx
xxx.Xx
ผลการดำเนินงาน
ไตรมาส 3/2564
2563
2562
หน่วยธุรกิจดิจิทัล โซลูชั่น
xxx.Xx
xxx.Xx
xxx.Xx
หน่วยธุรกิจวิศวกรรม
xxx.Xx
xxx.Xx
xxx.Xx
หน่วยธุรกิจวิศวกรรมระบบรางรถไฟ
xxx.Xx
xxx.Xx
xxx.Xx
รายได้รวม
xxx.Xx
xxx.Xx
xxx.Xx
กำไรขั้นต้น
xxx.Xx
xxx.Xx
xxx.Xx
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท
xxx.Xx
xxx.Xx
xxx.Xx
This site is registered on wpml.org as a development site.