การกำกับดูแลกิจการที่ดี

GLi มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน มุ่งเน้นในการสร้างประโยชน์สูงสุด และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ โปร่งใส และตรวจสอบได้ จึง ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และสร้างจิตสำนึกในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปใช้ในการทำงานประจำวัน จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

PDF 225 KB

Corporate Governance Policy

(รอคำโปรย) – ใช้ตัวอย่างคำโปรย The company is committed to doing business. Taking into account society and the environment as important for sustainable business growth By emphasizing on operating with transparency, fairness, and focusing on merging benefits and growth together. This is set as a policy in the Business Ethics Manual. and social responsibility policy by communicating to everyone in the company to strictly implement it as part of the work process. as well as attaching importance to compliance with corporate governance principles

Corporate Structure

PDF 19.26 MB

This site is registered on wpml.org as a development site.