13 ปีแห่งการ เติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัท แกรนด์ไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด

ปี 2566 นับว่าเป็นปีสำคัญของ GLi เนื่องจากครบรอบ 13 ปีของการก่อตั้งบริษัท โดยจากจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน GLi ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทำให้ GLi เป็นผู้นำการให้บริการและพัฒนาโครงสร้างสาธารณูปโภคระดับประเทศ จากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ใน 3 หน่วยธุรกิจหลัก คือ ดิจิทัล โซลูชั่น, วิศวกรรมระบบรางรถไฟ และวิศวกรรม

GLi พร้อมก้าวต่อไปที่จะต่อยอดความสำเร็จ ขับเคลื่อนธุรกิจอย่างมืออาชีพ รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง 

“GLi มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการบริหาร 3 ประการ คือ ความล้ำสมัย คุณภาพ และธรรมาภิบาล ทำให้ผลการดำเนินงาน เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน“

สารจากผู้บริหาร

Image hover effect image

วิสัยทัศน์

เราจะมุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ที่เปี่ยมด้วยคุณค่า และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศรวมถึงระดับภูมิภาคอาเซียน
ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

Image hover effect image

วิสัยทัศน์

เราจะมุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำในการส่งต่อนวัตกรรมที่เปี่ยมด้วยคุณค่า และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

เรามีความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อนในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลิตภัณฑ์และบริการให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุดตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนมุ่งสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลและการเรียนรู้ที่จะช่วยยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรและความทันสมัยขององค์กร

Image hover effect image

พันธกิจ

เรามีความตั้งใจแน่วแน่ในการทุ่มเทสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างชาญฉลาด เพื่อส่งมอบความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องตามหลักธรรมาภิบาลให้เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน และเรายังมุ่งมั่นในการส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรให้ตื่นตัวเรียนรู้ตลอดเวลาเพื่อการให้บริการอย่างเชี่ยวชาญและเสริมสร้างโครงสร้างธุรกิจที่แข็งแกร่ง

Image hover effect image

Image hover effect image

เป้าหมายธุรกิจ

บริษัท แกรนด์ไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด มีความมุ่นมั่นในการ
เป็นผู้นำการให้บริการและพัฒนาโครงสร้างสาธารณูปโภค
พื้นฐาน รวมทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับประเทศ และภูมิภาคอาเซียน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการ
คัดสรรเทคโนโลยีวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ใช้งานได้จริง เหมาะกับรูปแบบการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล

Image hover effect image

เป้าหมายธุรกิจ

บริษัท แกรนด์ไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด มีความต้องการเป็นผู้นำในด้านการให้บริการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technologies: ICT) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการคัดสรรเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการพัฒนาประเทศโดยเทคโนโลยี และอุปกรณ์ต่างๆ ต้องเหมาะสม มีคุณภาพ และใช้งานได้จริง เพื่อให้เป็นการพัฒนาที่แท้จริงและยั่งยืน

ค่านิยมหลัก

RAPID

การทำงานด้วยความรวดเร็ว

REAL-02

EXTRAORDINARY

การทำงาน
ที่โดดเด่นเหนือความคาดหมาย

ABSOULUTE

ความสมบูรณ์แบบ

LEARNING

การเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง

โครงสร้างองค์กร

ความสำเร็จของเรา

รางวัลแห่งความสำเร็จ

GLi ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยหลักการกำกับกิจการที่ดี และยึดถือการปฏิบัติตามนโยบายคุณภาพอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

นโยบายคุณภาพ “สร้างนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สร้างสรรค์ ปกป้องสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า”

ทำให้ GLi ได้รับการรับรองมาตรฐาน ดังนี้

ISO 9001:2015 ระบบบริหารงานคุณภาพ

ISO/IEC 29110 การรับรองคุณภาพการบริหารงานหรือผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์

ได้รับการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย จากการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟแวร์ RPRO Water Orchestration

บัญชีนวัตกรรมไทย

โครงสร้างองค์กร

วิสัยทัศน์

จรรยาบรรณธุรกิจ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข้อมูลพื้นฐาน GLi

เหตุการณ์สำคัญ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

This site is registered on wpml.org as a development site.