12 ปีแห่งการ เติบโตอย่างยั่งยืน

12 ปีแห่งการ
เติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัท แกรนด์ไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด

ปี 2565 นับว่าเป็นปีสำคัญของ GLi เนื่องจากครบรอบ 12 ปีของการก่อตั้งบริษัท โดยจากจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน GLi ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทำให้ GLi เป็นผู้นำการให้บริการและพัฒนาโครงสร้างสาธารณูปโภคระดับประเทศ จากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ใน 3 หน่วยธุรกิจหลัก คือ ดิจิทัล โซลูชั่น, วิศวกรรมระบบรางรถไฟ และวิศวกรรม

GLi พร้อมก้าวต่อไปที่จะต่อยอดความสำเร็จ ขับเคลื่อนธุรกิจอย่างมืออาชีพ รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง 

“GLi มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการบริหาร 3 ประการ คือ ความล้ำสมัย คุณภาพ และธรรมาภิบาล ทำให้ผลการดำเนินงาน เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน“

สารจากผู้บริหาร

Image hover effect image

วิสัยทัศน์

เราจะมุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำในการส่งต่อนวัตกรรมที่เปี่ยมด้วยคุณค่า และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

Image hover effect image

วิสัยทัศน์

เราจะมุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำในการส่งต่อนวัตกรรมที่เปี่ยมด้วยคุณค่า และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

เรามีความตั้งใจแน่วแน่ในการทุ่มเทสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างชาญฉลาด เพื่อส่งมอบความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องตามหลักธรรมาภิบาลให้เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน และเรายังมุ่งมั่นในการส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรให้ตื่นตัวเรียนรู้ตลอดเวลาเพื่อการให้บริการอย่างเชี่ยวชาญและเสริมสร้างโครงสร้างธุรกิจที่แข็งแกร่ง

Image hover effect image

พันธกิจ

เรามีความตั้งใจแน่วแน่ในการทุ่มเทสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างชาญฉลาด เพื่อส่งมอบความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องตามหลักธรรมาภิบาลให้เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน และเรายังมุ่งมั่นในการส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรให้ตื่นตัวเรียนรู้ตลอดเวลาเพื่อการให้บริการอย่างเชี่ยวชาญและเสริมสร้างโครงสร้างธุรกิจที่แข็งแกร่ง

Image hover effect image

Image hover effect image

เป้าหมายธุรกิจ

บริษัท แกรนด์ไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด มีความต้องการเป็นผู้นำในด้านการให้บริการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technologies: ICT) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการคัดสรรเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการพัฒนาประเทศโดยเทคโนโลยี และอุปกรณ์ต่างๆ ต้องเหมาะสม มีคุณภาพ และใช้งานได้จริง เพื่อให้เป็นการพัฒนาที่แท้จริงและยั่งยืน

Image hover effect image

เป้าหมายธุรกิจ

บริษัท แกรนด์ไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด มีความต้องการเป็นผู้นำในด้านการให้บริการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technologies: ICT) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการคัดสรรเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการพัฒนาประเทศโดยเทคโนโลยี และอุปกรณ์ต่างๆ ต้องเหมาะสม มีคุณภาพ และใช้งานได้จริง เพื่อให้เป็นการพัฒนาที่แท้จริงและยั่งยืน

ค่านิยมหลัก

Globalization

Learning

Innovation

Globalization

เป็นมืออาชีพในระดับสากล

Learning

เรียนรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อการก้าวไกลอย่างมั่นคง

Innovation

สร้างนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เพื่อประโยชน์ และความพึงพอใจสุงสุดของลูกค้า

โครงสร้างองค์กร

ความสำเร็จของเรา

รางวัลแห่งความสำเร็จ

GLi ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยหลักการกำกับกิจการที่ดี และยึดถือการปฏิบัติตามนโยบายคุณภาพอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

นโยบายคุณภาพ “สร้างนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สร้างสรรค์ ปกป้องสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า”

ทำให้ GLi ได้รับการรับรองมาตรฐาน ดังนี้

ISO 9001:2015 ระบบบริหารงานคุณภาพ

ISO/IEC 29110 การรับรองคุณภาพการบริหารงานหรือผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์

ได้รับการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย จากการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟแวร์ RPRO Water Orchestration

บัญชีนวัตกรรมไทย

โครงสร้างองค์กร

วิสัยทัศน์

จรรยาบรรณธุรกิจ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข้อมูลพื้นฐาน GLi

เหตุการณ์สำคัญ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

GLi ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ GLi และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ GLi โดย GLi จะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ GLi เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จากนโยบายการใช้คุกกี้ ของ GLi ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ GLi บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ GLi เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ GLi

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของ GLi อาจมีการจัดเก็บหรือกู้คืนข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของท่านในรูปแบบของคุกกี้ ข้อมูลเหล่านี้อาจเป็นข้อมูลเกี่ยวกับท่าน ความชอบของท่าน หรืออุปกรณ์ของท่าน ซึ่งส่วนมากจะถูกใช้เพื่อทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ตามที่ท่านคาดหวัง ข้อมูลเหล่านี้มักไม่ได้ระบุถึงตัวท่านอย่างเฉพาะเจาะจง แต่สามารถให้ประสบการณ์การท่องเว็บแบบปรับแต่งเฉพาะสำหรับท่านมากขึ้น GLi เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยให้ท่านสามารถเลือกไม่อนุญาตการทำงานของคุกกี้บางประเภทได้ ท่านสามารถคลิกบนหัวข้อชื่อคุกกี้แต่ละประเภทเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนการตั้งค่าได้ ทั้งนี้ การปิดการใช้งานคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลกระทบต่อประสบการณ์การใช้งานเว็บหรือบริการที่ GLi ได้เสนอให้แก่ท่านได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

ยอมรับคุกกี้ทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์เข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้ GLi จึงไม่มีความจำเป็นต้องขอความยินยอมจากท่านในการจัดวางคุกกี้เหล่านี้ลงในอุปกรณ์ของท่าน คุกกี้ประเภทนี้ไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลซึ่งสามารถระบุตัวตนของท่านได้อย่างเฉพาะเจาะจงแต่อย่างใด

 • คุกกี้ประสิทธิภาพ

  คุกกี้ประเภทนี้ทำให้ GLi สามารถนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ และแหล่งที่มาของผู้เข้าชมเหล่านั้น ทำให้เข้าใจว่าผู้เข้าชม/ผู้ใช้มีการปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์อย่างไรบ้าง และหน้าเว็บใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด โดยการเก็บรวบรวมและการรายงานข้อมูลโดยไม่ระบุตัวตนของท่านอย่างไม่เฉพาะเจาะจงแก่ GLi ซึ่งช่วยให้ GLi สามารถพัฒนาและมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีกว่าแก่ท่าน หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ GLi จะไม่อาจทราบได้ว่าท่านเคยมาเข้าชมเว็บไซต์ของ GLi เมื่อใด และไม่สามารถติดตามประสิทธิภาพการประมวลผลของหน้าเว็บได้

 • คุกกี้ช่วยเหลือในการทำงาน

  คุกกี้ประเภทนี้อาจถูกติดตั้งไว้โดย GLi หรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถปฏิบัติการตามความพึงพอใจของท่าน ยกตัวอย่างเช่น ทำให้เว็บไซต์สามารถจดจำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านได้ และจดจำว่าท่านเคยปรับแต่งการใช้หน้าเว็บอย่างไรบ้าง เพื่อการแสดงผลหน้าเว็บในครั้งต่อไป หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ การให้บริการบางอย่างของเว็บไซต์อาจไม่สามารถประมวลผลได้อย่างถูกต้อง

 • คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้อาจถูกติดตั้งโดยพันธมิตรทางการตลาดผ่านทางเว็บไซต์ของ GLi โดยจะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่านว่า ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิ้งก์ใดบ้าง GLi ใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อทำให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของ GLi. มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น GLi อาจเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้แก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ด้วย หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ ท่านจะได้รับการโฆษณาที่เฉพาะเจาะจงน้อยลง

ยืนยันการตั้งค่า
This site is registered on wpml.org as a development site.