ข้อตกลงการใช้ระบบ

บริษัท แกรนด์ไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด (“บริษัทฯ”) ได้จัดทำเว็บไซต์นี้ เพื่อให้บริการข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนเป็นสื่อกลาง ในการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้สนใจทั่วไป โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานอย่างรอบคอบก่อนใช้บริการเว็บไซต์ เมื่อท่านใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรับ และตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวทุกประการ

ทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาในบรรดาข้อความ รูปภาพ ภาพวีดีโอ เสียง มัลติมีเดีย เนื้อหา และวัตถุต่างๆ ในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งห้าม ไม่ให้ตีพิมพ์ซ้ำ ให้อนุญาตช่วงทำสำเนา แก้ไขเปลี่ยนแปลง โอนสิทธิ ขาย หรือจัดจำหน่ายสื่อหรือข้อมูลที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์จากบริษัทฯ โดยเด็ดขาดเว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นประการอื่น

คำปฏิเสธความรับผิด

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายไม่ว่าในลักษณะใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ รวมทั้งความเสียหาย ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกี่ยวเนื่อง หรือเป็นผลสืบเนื่องจากการใช้งานเว็บไซต์อันมีผลต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของท่าน หรือไวรัสจากอีเมล์ที่ส่งจากเว็บไซต์หรือจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือการไม่อาจใช้งานได้ของเว็บไซต์นี้ทั้งสิ้น

ท่านตกลงและยอมรับว่าสื่อหรือข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์อาจไม่ครบถ้วนหรือทันสมัย บริษัทฯ จะพยายามปรับปรุงข้อมูล ให้ทันสมัยมากที่สุด ทั้งนี้การปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาบนเว็บไซต์ดังกล่าว เป็นเพียงการอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ไม่ถือเป็นข้อผูกพันของบริษัทฯ ในการดำเนินการดังกล่าวแต่อย่างใด แม้บริษัทฯ จะทำการตรวจทานเนื้อหาบนเว็บไซต์อยู่เป็นประจำก็ตาม

การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

บริษัทฯ มีสิทธิโดยดุลยพินิจของบริษัทฯ ในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ และหรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ในเวลาใดๆ และเป็นครั้งคราวได้

บริษัทฯ สงวนสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง จำกัด หรือยุติการให้บริการเว็บไซต์ หรือเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดได้โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ทั้งสิ้น

บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้คัดลอก หรือทำซ้ำในส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้านอกจากได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ แล้วเท่านั้น

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย © 2565 บริษัท แกรนด์ไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด

This site is registered on wpml.org as a development site.