นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

GLi มุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัท เราจึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ขึ้น เพื่อให้ทราบว่า GLi ได้ยึดถือ และปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฎ ประกาศ คำสั่ง หรือ ระเบียบของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้

นโยบายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

PDF 111 KB

นโยบายบริหารความเสี่ยง

PDF 167 KB

นโยบายการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน

PDF 536 KB

นโยบายการลงทุนและการกำกับดูแลการดำเนินงาน...

PDF 113 KB

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

PDF 86 KB

นโยบายการสืบทอดตำแหน่ง

PDF 179 KB

นโยบายการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูล

PDF 254 KB

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Corporate Governance Policy

(รอคำโปรย) – ใช้ตัวอย่างคำโปรย The company is committed to doing business. Taking into account society and the environment as important for sustainable business growth By emphasizing on operating with transparency, fairness, and focusing on merging benefits and growth together. This is set as a policy in the Business Ethics Manual. and social responsibility policy by communicating to everyone in the company to strictly implement it as part of the work process. as well as attaching importance to compliance with corporate governance principles

Corporate Structure

PDF 19.26 MB

This site is registered on wpml.org as a development site.