GLi

About

COMPANY INTRODUCTION

Grandline Innovation Co., Ltd. (GLi) established in 2010, has continued to grow steadily and strongly through 3 management principles: advancement, quality and good governance. 

As the reason, making GLi is a leading company in the field of basic public utilities national infrastructure projects.

We are experts and experienced in information and communication technologies, by providing Digital Solution, Railway Engineering and Engineering to deliver products and services with innovations, best quality, and customers satisfaction.

“GLi is committed to developing services to meet the requirements of customers efficiently with focusing on rapidly response to customer requirements and create satisfaction for customers as well as being a part of improving the quality of life through sustainable innovations.”

"Initiating quality innovations, creativity and environmental protection for the maximum benefit and satisfaction of our clients.”

CEO GLI Co., LTD.

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ/ เป้าหมายธุรกิจ

Image hover effect image

วิสัยทัศน์

เราจะมุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำในการส่งต่อนวัตกรรมที่เปี่ยมด้วยคุณค่า และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

เรามีความตั้งใจแน่วแน่ในการทุ่มเทสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างชาญฉลาด เพื่อส่งมอบความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องตามหลักธรรมาภิบาลให้เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน และเรายังมุ่งมั่นในการส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรให้ตื่นตัวเรียนรู้ตลอดเวลาเพื่อการให้บริการอย่างเชี่ยวชาญและเสริมสร้างโครงสร้างธุรกิจที่แข็งแกร่ง

Image hover effect image

Image hover effect image

เป้าหมายธุรกิจ

บริษัท แกรนด์ไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด มีความต้องการเป็นผู้นำในด้านการให้บริการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technologies: ICT) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการคัดสรรเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการพัฒนาประเทศโดยเทคโนโลยี และอุปกรณ์ต่างๆ ต้องเหมาะสม มีคุณภาพ และใช้งานได้จริง เพื่อให้เป็นการพัฒนาที่แท้จริงและยั่งยืน

ค่านิยมหลัก

Globalization

Learning

Innovation

Globalization

เป็นมืออาชีพในระดับสากล

Learning

เรียนรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อการก้าวไกลอย่างมั่นคง

Innovation

สร้างนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เพื่อประโยชน์ และความพึงพอใจสุงสุดของลูกค้า

GLi ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ GLi และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ GLi โดย GLi จะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ GLi เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จากนโยบายการใช้คุกกี้ ของ GLi ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ GLi บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ GLi เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ GLi

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของ GLi อาจมีการจัดเก็บหรือกู้คืนข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของท่านในรูปแบบของคุกกี้ ข้อมูลเหล่านี้อาจเป็นข้อมูลเกี่ยวกับท่าน ความชอบของท่าน หรืออุปกรณ์ของท่าน ซึ่งส่วนมากจะถูกใช้เพื่อทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ตามที่ท่านคาดหวัง ข้อมูลเหล่านี้มักไม่ได้ระบุถึงตัวท่านอย่างเฉพาะเจาะจง แต่สามารถให้ประสบการณ์การท่องเว็บแบบปรับแต่งเฉพาะสำหรับท่านมากขึ้น GLi เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยให้ท่านสามารถเลือกไม่อนุญาตการทำงานของคุกกี้บางประเภทได้ ท่านสามารถคลิกบนหัวข้อชื่อคุกกี้แต่ละประเภทเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนการตั้งค่าได้ ทั้งนี้ การปิดการใช้งานคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลกระทบต่อประสบการณ์การใช้งานเว็บหรือบริการที่ GLi ได้เสนอให้แก่ท่านได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

ยอมรับคุกกี้ทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์เข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้ GLi จึงไม่มีความจำเป็นต้องขอความยินยอมจากท่านในการจัดวางคุกกี้เหล่านี้ลงในอุปกรณ์ของท่าน คุกกี้ประเภทนี้ไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลซึ่งสามารถระบุตัวตนของท่านได้อย่างเฉพาะเจาะจงแต่อย่างใด

 • คุกกี้ประสิทธิภาพ

  คุกกี้ประเภทนี้ทำให้ GLi สามารถนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ และแหล่งที่มาของผู้เข้าชมเหล่านั้น ทำให้เข้าใจว่าผู้เข้าชม/ผู้ใช้มีการปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์อย่างไรบ้าง และหน้าเว็บใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด โดยการเก็บรวบรวมและการรายงานข้อมูลโดยไม่ระบุตัวตนของท่านอย่างไม่เฉพาะเจาะจงแก่ GLi ซึ่งช่วยให้ GLi สามารถพัฒนาและมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีกว่าแก่ท่าน หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ GLi จะไม่อาจทราบได้ว่าท่านเคยมาเข้าชมเว็บไซต์ของ GLi เมื่อใด และไม่สามารถติดตามประสิทธิภาพการประมวลผลของหน้าเว็บได้

 • คุกกี้ช่วยเหลือในการทำงาน

  คุกกี้ประเภทนี้อาจถูกติดตั้งไว้โดย GLi หรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถปฏิบัติการตามความพึงพอใจของท่าน ยกตัวอย่างเช่น ทำให้เว็บไซต์สามารถจดจำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านได้ และจดจำว่าท่านเคยปรับแต่งการใช้หน้าเว็บอย่างไรบ้าง เพื่อการแสดงผลหน้าเว็บในครั้งต่อไป หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ การให้บริการบางอย่างของเว็บไซต์อาจไม่สามารถประมวลผลได้อย่างถูกต้อง

 • คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้อาจถูกติดตั้งโดยพันธมิตรทางการตลาดผ่านทางเว็บไซต์ของ GLi โดยจะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่านว่า ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิ้งก์ใดบ้าง GLi ใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อทำให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของ GLi. มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น GLi อาจเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้แก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ด้วย หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ ท่านจะได้รับการโฆษณาที่เฉพาะเจาะจงน้อยลง

ยืนยันการตั้งค่า
This site is registered on wpml.org as a development site.