ข่าวสารและกิจกรรม

GLi ร่วมป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (เม.ย.2563)


GLi ร่วมป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (เม.ย.2563)

     GLi ดำเนินการเฝ้าระวังไวรัสโควิด-19 ขั้นสูงสุด ตั้งจุดแสกนวัดอุณหภูมิในร่างกายพนักงานและผู้มาติดต่อทุกครั้งก่อนเข้าสำนักงาน โดยต้องมีค่าไม่เกิน 37.5 องศา และขอความร่วมมือพนักงานงดการเดินทางไปต่างประเทศในประเทศกลุ่มเสี่ยง 11 ประเทศ รวมทั้ง งด หรือ หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก และให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปสถานที่ชุมชนหนาแน่น หากมีความจำเป็น ต้องสวมหน้ากากอนามัยป้องกัน

     ขณะเดียวกัน GLi ได้ออกสื่อประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติเพื่อระวังและป้องกันตัวจากโรคดังกล่าวแก่พนักงานอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยมีคณะผู้บริหารติดตามประเมินสถานการณ์ และมีการประชุมเพื่อกำหนดมาตรการเพิ่มเติมทุกวัน