ข่าวสารและกิจกรรม

GLi ส่งเสริมพนักงานให้มีสุขภาพดี และร่วมทำความดีเพื่อสังคม (ธ.ค. 2563)


GLi ส่งเสริมพนักงานให้มีสุขภาพดี และร่วมทำความดีเพื่อสังคม (ธ.ค. 2563)

         GLi มุ่งมั่นในการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง เพราะเชื่อว่าทุกคนคือฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนองค์กร หากพนักงานมีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง ก็จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          ด้วยเหตุนี้ GLi จึงจัดตั้งชมรมวิ่ง “GLi Running Club, Let’s Run Together” เพื่อส่งเสริมสุขภาพแข็งแรงและกระชับความสัมพันธ์ภายในบริษัท ควบคู่ไปกับการทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยร่วมสนับสนุนกิจกรรมวิ่งเพื่อสร้าง KMITL GO RUN ระดมทุนสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2563