แจ้งเรื่องร้องเรียน


ข้าพเจ้า (ผู้ร้องเรียน) เลือกร้องเรียนประเภท*

ขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน

ดูรายละเอียด ซ่อน

ช่องทางการร้องเรียน

ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนโดยตรงถึงส่วนงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่บริษัทฯ จัดให้มีขึ้น ดังนี้

     1.1 โทรศัพท์ถึงส่วนงานตรวจสอบภายในที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-538-1200 (ในเวลาทำการ)

     1.2 กล่องรับความคิดเห็นที่จัดไว้ในที่เปิดเผย ณ บริเวณสำนักงานชั้น 1 

     1.3 ทางอีเมล cg@gli.co.th

     1.4 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.gli.co.th

     1.5 ทางไปรษณีย์โดยส่งจดหมายถึง

     เรียน     ประธานกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

                  บริษัท แกรนด์ไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด

                  333 ซอยลาดพร้าว 64 แยก 12 แขวงวังทองหลาง

                  เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

     1.6 ร้องเรียนโดยตรงผ่านส่วนงานตรวจสอบภายใน

นโยบายการรับเรื่องร้องเรียน

ดูรายละเอียด ซ่อน

 วัตถุประสงค์การรับเรื่องร้องเรียน

  1. เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงพนักงาน แจ้งเบาะแสกระทำความผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมที่ส่อถึงการทุจริต หรือ ประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดด้านบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจต่อคณะกรรมการสอบสวนตามที่แต่งตั้งได้
  2. เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นธรรมโดยมีขั้นตอนที่รัดกุม ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับกฎหมาย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจรวมทั้งระเบียบต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ
  3. เพื่อนำข้อมูลการร้องเรียนมาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัท ให้มีคุณภาพมากขึ้น ตลอดจนป้องกันปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและผู้ร้องเรียน

ดูรายละเอียด ซ่อน

บริษัทมีนโยบายให้ความเป็นธรรม และให้ความคุ้มครองแก่พนักงานหรือบุคคลภายนอกที่แจ้งข้อมูลร้องเรียนหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณทางธุรกิจ การทุจริต ตลอดจนรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้องหรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง โดยบริษัทกำหนดให้มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและผู้ร้องเรียน โดยผู้แจ้งเบาะแสและผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ และข้อมูลการแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียนจะถูกเก็บเป็นความลับ โดยบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงานตรวจสอบภายใน เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในกระบวนการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาตรวจสอบ และแก้ไข และจะไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ถูกอ้างเป็นพยาน เว้นแต่เป็นการเปิดเผยแก่ผู้มีอำนาจตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง