แจ้งเรื่องร้องเรียน


ข้าพเจ้า (ผู้ร้องเรียน) เลือกร้องเรียนประเภท*

ขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน

ดูรายละเอียด ซ่อน

ช่องทางการร้องเรียน

ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนโดยตรงถึงส่วนงานตรวจสอบภายในของบริษัท แกรนด์ไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด ผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่บริษัทฯ จัดให้มีขึ้น ดังนี้

 1. การร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ สามารถกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มข้างต้น
 2. การร้องเรียนทางโทรศัพท์ สามารถร้องเรียนถึงส่วนงานตรวจสอบภายในที่หมายเลขโทรศัพท์ +66 2538 1200 (ในเวลาทำการ)
 3. การร้องเรียนทางไปรษณีย์ หรือ ร้องเรียนด้วยตนเอง ตามที่อยู่ในแผนที่บริษัทฯ โดยส่งจดหมายถึง:
  ส่วนงานตรวจสอบภายใน
  บริษัท แกรนด์ไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด
  333 ซอยลาดพร้าว 64 แยก 12 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
 4. การร้องเรียนผ่านทางอีเมล cg@gli.co.th

นโยบายการรับเรื่องร้องเรียน

ดูรายละเอียด ซ่อน

 วัตถุประสงค์การรับเรื่องร้องเรียน

 1. เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงพนักงานแจ้งเบาะแสกระทำผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมที่ส่อถึงการทุจริต หรือ ประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดด้านบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจต่อคณะกรรมการสอบสวนตามที่แต่งตั้งได้
 2. เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นธรรมโดยมีขั้นตอนที่รัดกุม ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับกฎหมาย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจรวมทั้งระเบียบต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ
 3. เพื่อนำข้อมูลการร้องเรียนมาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัทฯ ให้มีคุณภาพมากขึ้น ตลอดจนป้องกันปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและผู้ร้องเรียน

ดูรายละเอียด ซ่อน

บริษัท แกรนด์ไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด มีนโยบายให้ความเป็นธรรม และให้ความคุ้มครองแก่พนักงานหรือบุคคลภายนอกที่แจ้งข้อมูลร้องเรียนหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณทางธุรกิจ การทุจริต ตลอดจนรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้องหรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง โดยบริษัทฯ กำหนดให้มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและผู้ร้องเรียน โดยผู้แจ้งเบาะแสและผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ และข้อมูลการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนจะถูกเก็บเป็นความลับ โดยบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงานตรวจสอบภายใน เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในกระบวนการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาตรวจสอบ และแก้ไข และจะไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ถูกอ้างเป็นพยาน เว้นแต่เป็นการเปิดเผยแก่ผู้มีอำนาจตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง