ร่วมงานกับ GLi

เริ่มต้นเส้นทางการทำงานที่ดี เริ่มต้นที่ GLi

สังคมดีที่ GLi

ร่วมเติบโตไปกับองค์กรแห่งนวัตกรรม เพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงพร้อมกับเรา
อ่านต่อ
ตำแหน่งงานว่าง

Front-End Developer (Junior)

สาทร, กรุงเทพฯ

ดูรายละเอียด ซ่อน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • Collaborate with designers and developers to develop various features and products such as web app, mobile app along with various interactive designs.
 • Develop HTML and CSS for various browser and optimize application for maximum speed.
 • Design code structure for easy to read and develop.
 • Ensure the technical feasibility of UI/UX designs.

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่ต้องการ

 • Male, age 23-27 years old.
 • Bachelor degree in IT, IS, or related field
 • 1-3 years of front-end development experience.
 • Proficient understanding of HTML5, CSS3 and Experience of HTML5 developer and CSS3 more than 1 year.
 • Basic Understanding of JavaScript libraries, Node.js and JavaScript front-end framework such as ReactJS.
 • Basic Understanding of server-side CSS pre-processing platforms, such as LESS and SASS.
 • Self-motivated to learn new software development knowledge by yourself
 • Good team player.

Service Support Engineer

ลาดพร้าว, กรุงเทพฯ

ดูรายละเอียด ซ่อน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • Monitor network traffic and related systems performance.
 • Troubleshoot, resolve, update and maintain all documentation of network and server systems.
 • Maintain disaster recovery procedures for datacenter servers and network systems.
 • Maintain a highly secure infrastructure, protecting sensitive corporate data from internal and external threats.
 • Maintain a solid understanding of networking/distributed computing environment concepts; understand principles of routing, client/server programming, and the design of consistent network-wide file system layouts.
 • Respond to requests for assistance or information in a timely and professional manner.
 • Provide support on projects and tasks to ensure successful completion.
 • Provide Helpdesk staff support and training as needed.
 • Participate in on-call support rotation.
 • Monitor system performance and utilization.

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่ต้องการ

 • Male, age 23-27 years old.
 • Bachelor degree in Computer Engineer, Computer Science or related field of study with a network engineering focus.
 • 1-3 years’ experience in IT or related field.
 • Understanding of network infrastructure and network hardware.
 • Ability to think through problems and visualize solutions.
 • Ability to implement, administer, and troubleshoot network infrastructure devices, including wireless access points, firewall, routers, switches, and controllers.
 • Ability to quickly learn new or unfamiliar technology and products using documentation and internet resources.
 • Ability to work with all levels of staff within and outside of IT and outside the organization.
 • A self-starter able to work independently but comfortable working in a team environment.
 • Good analytical and problem-solving skills.
 • Network security experience.
 • LAN and WAN experience.

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย

ลาดพร้าว, กรุงเทพฯ

ดูรายละเอียด ซ่อน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมาย การทำสัญญาการร่างเอกสารต่าง ๆ
 • มีความรู้เฉพาะทางในด้านกฎหมายมหาชน การจดทะเบียนการประกอบกิจการของบริษัทมหาชน รวมถึงการรายงานข้อมูลและความเสี่ยงต่อกรรมการหรือต่อตลาดหลักทรัพย์
 • สามารถจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หรือรายงานการประชุมวิสามัญประจำปีตามระเบียบและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ได้ ติดต่อประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์
 • ดำเนินงานด้านกฎหมาย คดีความต่าง ๆ ของบริษัทและออกหนังสือแจ้งเตือน
 • จัดเก็บเอกสารกฎหมายให้เป็นระบบ ตรวจเช็คอายุสัญญา
 • ให้ความเห็นเบื้องต้นทางด้านกฎหมาย รวมถึงการรวบรวมและวิเคราะห์กฎเกณฑ์การตัดสินใจและบทความทางกฎหมาย
 • จัดเตรียมเอกสารจำเป็นสำหรับฝ่ายกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นสำหรับการลงนามสัญญา การประชุมหรือการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็น
 • ยื่นจดทะเบียนบริษัทกับหน่วยงานราชการ
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่ต้องการ

 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์งานด้านการทำสัญญา
  การร่างเอกสารมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถจัดการงานเอกสาร หรือบริหารงานเอกสารได้เป็นอย่างดี
 • ทำงานเรียบร้อย เป็นระบบ มีระเบียบ และรับแรงกดดันได้ดี
 • มีใบอนุญาตว่าความ
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด และเริ่มงานได้ทันที

วิศวกรออกแบบ

ลาดพร้าว, กรุงเทพฯ

ดูรายละเอียด ซ่อน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วิเคราะห์ออกแบบทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ประเมินต้นทุนการผลิต กำหนดรายละเอียดและปริมาณการใช้วัสดุตลอดจนการดูแลติดตามการผลิตเพื่อให้สามารถส่งมอบงานได้ตามแผนงาน รายละเอียดของแบบ และงบประมาณที่กำหนด
 • รับข้อมูลจากใบสั่งงานพร้อมดำเนินการถอดแบบ quantities take-off เพื่อศึกษารายละเอียดและประเมินต้นทุน
 • วิเคราะห์ออกแบบโครงการพร้อมกำหนดรายละเอียดของแบบเพื่อใช้เป็นแผนสำหรับการก่อสร้าง
 • สำรวจหน้างานวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของพื้นที่โครงการเพื่อประเมินออกแบบและคาดการณ์อุปสรรคต่างๆ
 • ดูแลตรวจสอบการจัดทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing) เพื่อใช้เป็นรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง
 • ประเมินปริมาณการใช้วัสดุและกำหนดรายละเอียดของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างตลอดจนข้อมูลทางด้านเทคนิคต่างๆ เพื่อประสานงานกับแผนกจัดซื้อในการจัดหาวัสดุ
 • ประเมินต้นทุนค่าใช้จ่ายโครงการเพื่อใช้ในการวางแผนการทำงานและควบคุมติดตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง
 • ประสานงานและดูแลติดตามงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดพร้อมเข้าช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเพื่อให้ส่งมอบงานได้ตามแผนงานและเงื่อนไข
 • ให้คำแนะนำเป็นที่ปรึกษาทางด้านเทคนิคแก่ฝ่ายงานต่างๆ เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรให้เป็นไปอย่างราบรื่น
 • ศึกษาติดตามข่าวสารความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้านงานวิศวกรรมโยธาเพื่อนำมาพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการทำงาน

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่ต้องการ

 • Male, Age 28-30 years old.
 • Bachelor degree in Electrical Engineer with engineering license.
 • Minimum 5 years experience in Electrical Design.
 • Knowledge ISO9001:2015, ISO14001, KPI, 5S and Safety.
 • Leadership skill and good relationship skill.
 • Pleasant personality, Self-confidence, Enthusiastic and Positive and teamwork attitude with complicate work.
 • Proficient in Microsoft Office.
 • Having experience using ERP/MANGO Software would be advantage.
 • Can drive a car with driver license.

Senior Back End Developer

ลาดพร้าว, กรุงเทพฯ

ดูรายละเอียด ซ่อน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • Integration of user-facing elements developed by a front end developer with server side logic.
 • Compile and analyze data, processes, and codes to troubleshoot problems and identify areas for improvement.
 • Building reusable code and libraries for future use.
 • Optimization of the application for maximum speed and scalability.
 • Implementation of security and data protection.
 • Design and implementation of data storage solitions.
 • Developing ideas for new programs, products, or features by monitoring industry developments and trend.
 • Taking lead on projects, as needs.

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่ต้องการ

 • Bachelor’s or Master's degree in Design, Computer Science or relevant field.
 • Female / Male, age over 35 years old.
 • At least 5 years' experience in Design, Computer Science are advantage.
 • Proficient knowledge of a back-end programming language (node.js or other required language).
 • Creating database schemas that represent and support business processes.
 • Integration of multiple data sources and databases into one system.
 • Data migration, transformation, and scripting.
 • Outputting data in different formats
 • User authentication and authorization between multiple systems, servers, and environments.
 • Understanding of “session management” in a distributed server environment.
 • Understanding differences between multiple delivery platforms such as mobile vs desktop, and optimizing output to match the specific platform.
 • Management of hosting environment, including database administration and scaling an application to support load  changes.

Senior Front End Developer

ลาดพร้าว, กรุงเทพฯ

ดูรายละเอียด ซ่อน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • Collaborate with designers and developers to develop various features feature and products such as web   app, mobile app along with various interactive designs.
 • Develop HTML and CSS for various browser and optimize application for maximum speed.
 • Design code structure for easy to read and develop.
 • Ensure the technical feasibility of UI/UX design.
 • Comply with the relevant requirements of ISO9001, ISO14001, 6S, Safety.

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่ต้องการ

 • Proficient understanding of HTML5, CSS3.
 • Basic understanding of JavaScript Libraries, Node.js and JavaScript front-end framework such as ReactJS.
 • Basic understanding of Server-Side CSS pre-processing platforms, such as LESS and SASS.
 • 1-3 years of Front-End Developer expertince.
 • Self-motivated to learn new software development knowledge by yourself.
 • Good team player.

Presales Engineer

ลาดพร้าว, กรุงเทพฯ

ดูรายละเอียด ซ่อน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • Support sales team to create and develop projects.
 • Design, present, consult and recommend product and solution to customers.
 • Provide Demonstrate or Proofs of Concepts (POC) products and solutions.
 • Provide BOM and technical propose of solution to customer.
 • Collaborate with engineer to deliver the right solution to customer.
 • Maintain technology expertise by learning and training.

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่ต้องการ

 • Bachelor’s degree in Computer Engineering, Computer Science, or related fields.
 • Have experience 3-5 years in SI and IT related fields.
 • Having skill in design and implement in network field.
 • Certification at Professional Level from well-known vendor such as Cisco is advantage.
 • Good command in English.
 • Open mind and believe in teamwork.

Installation and Test Commissioning Manager (ITC)

ดูรายละเอียด ซ่อน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • To handover the Installation completion area records are produced, and in charge for the local site.
 • Coordinate risk management workshops/Installation Risk and rail safety reviews.
 • To perform the post installation check out before the start of testing activity and cooperate with Manager.
 • Preparation of test documentation, perform and participate to test activities at Functional and or Tester in Charge / Principles tester level.
 • Prepare Test & Commissioning plans,Report nonconformities and test logs to the team.
 • Ensuring that construction standards with regards to safety, reliability and quality are maintained in accordance with client objectives.
 • Verification of the consistency of the Method Statement with its input documents.
 • In charged for developing all the relevant testing documents for released submission, scheduling and performing all the site test activities of their own subsystems work package, and reporting daily work progress.
 • Complied the requirements of ISO9001, ISO14001, Safety, 6S and Mango ERP.

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่ต้องการ

 • Bachelor’s degree in Engineering, (Signalling) or equivalent related industry experience.
 • Have experience 8 years in Signalling Installation, Maintenance and/or Testing & Commissioning.
 • Leadership and team building skills - This is mainly with sub-contractors.
 • Ability to organize and co-ordinate a diverse variety of functions and possess evaluative and decision-making skills of a high order.
 • Well-developed written and oral communication, interpersonal and presentation skills.
 • Negotiating skills and ability to negotiate commercially on contractual matters.
 • Highly self-motivated.
 • Ability to work with multiple stakeholders to achieve the project outcomes.
 • Very good communication in English with writing and reading.

Railway Engineer (Installation and Test Commissioning)

ดูรายละเอียด ซ่อน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • Follow the instruction from the Railway Manager, Installation Team Leader.
 • Coordinate the possession management.
 • Coordinate with the subcontractor supervisors and labors to execute the installation according to Manager’s instructions.
 • Provide and update progress reports to the Manager, Superior.
 • Identify any installation non-conformities and propose the NCR reports.
 • Ensure the quality and workmanship of the installation activities are according to the customer requirement.
 • Ensure all the installation reports are completed and duly signed.
 • Ensure all HSE requirement are met by all workers at site.
 • Ensure all the installation works use the correct calibrated tools.
 • Ensure all installation supervisors and workers follow the customer process.
 • Attend site surveys.
 • Complied the requirements of ISO9001, ISO14001, Safety, 6S.

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่ต้องการ

 • Bachelor’s degree in Engineering, (Signalling) or equivalent related industry experience.
 • Have experience 3-5 years in Signalling Installation, Maintenance and/or Testing & Commissioning.
 • Leadership and team building skills - This is mainly with sub-contractors.
 • Ability to organize and co-ordinate a diverse variety of functions and possess evaluative and decision-making skills of a high order.
 • Well-developed written and oral communication, interpersonal and presentation skills.
 • Negotiating skills and ability to negotiate commercially on contractual matters.
 • Highly self-motivated.
 • Ability to work with multiple stakeholders to achieve the project outcomes.
 • Very good communication in English with writing and reading.

Front End Developer

สาทร, กรุงเทพฯ

ดูรายละเอียด ซ่อน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • Collaborate with designers and developers to develop various features and products such as web app, mobile app along with various interactive designs.
 • Develop HTML and CSS for various browser and optimize the application for maximum speed.
 • Design code structure for easy to read and develop.
 • Ensure the technical feasibility of UI/UX designs.

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่ต้องการ

 • Proficient understanding of HTML5, CSS3.
 • Basic Understanding of JavaScript libraries, Node.js and JavaScript front-end framework such as ReactJS.
 • Basic Understanding of server-side CSS pre-processing platforms, such as LESS and SASS.
 • Experienced in Front End Developer will be consideration.
 • 1-3 years of front-end development experience.
 • Self-motivated to learn new software development knowledge by yourself.
 • Good team player.

Account Executive

ลาดพร้าว, กรุงเทพฯ

ดูรายละเอียด ซ่อน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • Achieve sales targets and goals.
 • Take care customers as an account manager and seeking new opportunity to propose new solution.
 • Prepare presentations, proposal and sales contracts. Identify and resolve client concerns.
 • Prepare a variety of status report, including activity, closings, follow-up, and adherence to goals.
 • Develop and execute sales strategy.
 • Provide accurate sales report.
 • Initiates and coordinatoe of internal process with Engineer team.
 • Work closely with customer to indentifies the budgetary.

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่ต้องการ

 • Female, Age between 24-30 years old.
 • Bachelor’s degree in Marketing, Business Administration or related field.
 • At least 3 year experiences in Sales & Marketing.
 • Good interpersonal communication and presentation skill.
 • Having a good communication and negotiation skill.
 • Pleasant personality, Self-confidence, Enthusiastic and Positive and teamwork attitude with complicate work.
 • Good command in English.
 • Proficient in Microsoft Office.
 • Having basic knowledge of Network or IT skill is plus.
 • Having experience in System Integration business, ISP and/or Carrier Business is advantage.

IT Support

ลาดพร้าว, กรุงเทพฯ

ดูรายละเอียด ซ่อน

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่ต้องการ

 • Male & Female, Age 22-28 years old.
 • Bachelor's degree in Information Technology or any related field.
 • Having 2 years experience in IT Support and IT documentation.

ERP Specialist

ลาดพร้าว, กรุงเทพฯ

ดูรายละเอียด ซ่อน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • Support user for ERP software immediately action by phone, line, face to face or etc.
 • Prepare technical documents (Software manual, ISO document).
 • Collaborate with external provider for troubleshooting.
 • Testing software program and advice correct module to users.

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่ต้องการ

 • Male, Age over 25 years old.
 • B.A in Computer Engineer, Computer Science, IT ore any related field.
 • At least 3 years experience Bangkok metropolitan area.

เพราะเราเชื่อว่า ความสำเร็จขององค์กร อยู่ที่ความสุขของพนักงาน

HR Officer

“GLi ถือเป็นบ้านหลังแรกของผมครับ ภูมิใจที่ได้ร่วมงานกับ GLi เพราะเป็นบริษัทที่มีความมั่นคง และที่สำคัญมีเพื่อนร่วมงานที่ดี คอยให้คำปรึกษาแนะนำมาโดยตลอดครับ”

Sales & Marketing Officer

“บรรยากาศการทำงานและสวัสดิการที่ดี ทำให้ตัดสินใจมาร่วมงานกับ GLi ค่ะ ถึงแม้จะเป็นเด็กจบใหม่ ยังไม่เคยมีประสบการณ์การทำงาน แต่ GLi ก็เปิดโอกาสให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในทีมค่ะ”

Project Manager

“การตัดสินใจเลือกมาทำงานที่ GLi ทำให้ผมได้เปิดมุมมองใหม่ๆ ทุกวันของการทำงานคือความท้าทาย และโอกาสความก้าวหน้า โดย GLi เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็น และความสามารถ ผมขอขอบคุณ GLi ที่มองเห็นความสามารถของผม และสนับสนุนให้ผมได้มาอยู่จุดนี้ครับ”

Railway Engineering

“การได้มีโอกาสร่วมงานกับ GLi ทำให้ได้เปิดมุมมองและวิธีการทำงานใหม่ๆ ได้พัฒนาตนเอง ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่ทำให้ก้าวหน้าและเติบโตขึ้นในสายงาน เพราะบริษัทมองเห็นศักยภาพ และให้โอกาสพนักงานได้แสดงความสามารถได้เต็มที่ ทำให้ได้นำประสบการณ์มาถ่ายทอดให้น้องๆ”

Software Engineering

“ผมเลือกมาร่วมงานกับ GLi เพราะเป็นองค์กรที่ทันสมัย ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์แบบคนรุ่นใหม่ เปิดโอกาสให้พนักงานได้พัฒนาตนเอง มีบรรยากาศการทำงานที่อบอุ่น เหมือนครอบครัวที่ช่วยเหลือกัน ที่สำคัญบริษัทมีระบบการทำงานที่ดี ทำให้เรามี Work-Life Balance”

Digital Solution Developer

“ที่ GLi มีนโยบายอยากให้พนักงานเติบโต และไปได้ไกลอย่างมีคุณภาพ ซึ่งไม่เพียงสร้าง Quality of Life ให้กับลูกค้า แต่ยังมุ่งสร้าง Quality of Life ให้กับพนักงานเช่นกัน”

Account Executive

“ตลอดระยะเวลา 3 ปี ดิฉันได้รับความท้าทายจากการทำงานที่เหมือนว่าโลกหมุนเร็ว ดิฉันว่าการทำงานที่นี่หมุนเร็วกว่า เราคิด เราลงมือทำ แก้ไข แล้วทำไปด้วยกัน ศักยภาพของเราถูกพัฒนา และเติบโตขึ้นในทุกๆ วัน แม้ว่าจะเหนื่อย แต่มีความสุข”

Engineering

“ที่ GLi สำหรับผมแล้วเป็นเหมือนบ้าน เป็นครอบครัวที่อบอุ่น ปกติแล้วทำงานประจำโครงการ แต่ก็มีโอกาสได้เข้ามาพบปะกัน ซึ่งในแต่ละครั้ง รู้สึกเหมือนได้มาเจอพี่น้องที่เข้าใจกัน ได้แชร์ความรู้ แลกเปลี่ยนปัญหาที่เจอ และได้หาทางออกร่วมกัน ขอบคุณ GLi ที่ให้โอกาส”

Graphic Designer

“ที่ GLi เราเรียนรู้ และพัฒนาตัวเองแบบ Design thinking อย่างไม่หยุดนิ่ง เราเปิดรับทุกความท้าทายใหม่ๆ พร้อมสร้างสรรค์ Innovation เพื่อส่งมอบคุณภาพที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า”

Digital Engineering

“รู้สึกมีอิสระในการแสดงความคิดและความสามารถอย่างเต็มที่ เพราที่นี่ให้พื้นที่และให้โอกาสเราเสมอ รวมถึงการได้รับความร่วมมือในการทำงานกับทีมอื่น ๆ และเราทำงานด้วยการให้เกียรติกันเสมอ”

Project Coordinator

“สิ่งที่ทำให้รัก GLi คือ เป็นองค์กรที่มีเส้นทางให้เราเติบโต บริษัทช่วยพัฒนาตัวเราให้เก่งขึ้นตลอดเวลา ทำให้เรามีความก้าวหน้าในอาชีพ และมีความสุขที่ได้มาทำงาน เพราะเรามี Teamwork ที่คอยช่วยเหลือกัน”

Senior Sales

“ความสำเร็จของลูกค้า คือ ความภาคภูมิใจของเรา” การบริการลูกค้าด้วยหัวใจ มิได้เป็นเพียงแค่การสร้างความประทับใจและทางเลือกที่แตกต่างให้แก่ลูกค้าเท่านั้น แต่เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่เป็นมากกว่าคู่ค้าทางธุรกิจ”