ธุรกิจของ GLi

RPRO Water Orchestration

RPRO คือ ซอฟต์แวร์บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ
ที่พัฒนาภายใต้การรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากล
ISO/IEC 29110 โดยครอบคลุมการแสดง, ค้นหา, คำนวณ,
เชื่อมต่ออุปกรณ์และเครื่องจักร และบริหารจัดการเครื่องจักรในการระบายน้ำ

RPRO_Water.jpg

การบริหารจัดการน้ำด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

RPRO สามารถควบคุมการทำงานของอุปกรณ์เชื่อมต่อจากส่วนกลางได้ทันที ทำให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งลดต้นทุนการบริหารจัดการในระยะยาว

RPRO Key Benefits

icon-8.svg

Centralize Management

icon-8.svg

Maps Integration

icon-8.svg

Graphic User Interface

icon-8.svg

Security

icon-8.svg

Scalable

icon-8.svg

Flexibility

icon-8.svg

Plan & Schedule

icon-8.svg

Support & Maintenance

icon-8.svg

Notification