ธุรกิจของ GLi

ระบบรางรถไฟ

GLi ให้บริการงานจัดหา ติดตั้ง
และทดสอบการทำงานของระบบอาณัติสัญญาณ
โทรคมนาคม และระบบจ่ายไฟฟ้า
โดยมีลักษณะงาน ดังนี้

20190516_104512 (2) (1).jpg

งานด้านระบบจ่ายไฟฟ้าสำหรับระบบอาณัติสัญญาณรถไฟ

 • เครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (UPS and Generator)

งานด้านระบบจ่ายไฟฟ้าแก่ขบวนรถไฟ

 • ระบบจ่ายไฟฟ้าให้กับรถไฟ (Traction Power Supply)
 • ระบบจ่ายไฟฟ้าช่วยให้แก่สถานี (Auxiliary Power Supply)
 • ระบบจ่ายไฟฟ้าเหนือหัว (OCS - Overhead Catenary System)
 • ระบบจ่ายไฟฟ้ารางที่สาม (Third Rail System)
รถไฟ-01.jpg
F28C033E-F825-457C-9682-C9E292A8D14B (1).jpg
ชุมทางบ้านภาชี_๑๙๐๒๑๕_0002 (1).jpg

งานด้านระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคมรถไฟ

 • เสาสัญญาณประจำที่ และตู้ข้างทาง (Signal and Location Cabinet)
 • ประแจกลไฟฟ้า และประแจกลสายลวด (Switching Device - Point)
 • วงจรไฟตอน และประกับฉนวนราง (Track Circuit and IRJ - Insulated Rail Joint)
 • ระบบเครื่องกั้นถนนเสมอระดับรางรถไฟ (Level Crossing System)
 • สายสัญญาณข้างทางรถไฟ (Arial and Buried Cable)
 • ระบบสัมพันธ์สัญญาณ (ARI & CBI - All Relay Interlocking and Computer Base Interlocking)
 • ระบบควบคุมการเดินรถของยุโรป (ETCS - European Train Control System)
  • ระบบป้องกันขบวนรถอัตโนมัติบนแนวราง (ATP Wayside)
  • ระบบป้องกันขบวนรถอัตโนมัติบนหัวรถจักร (ATP Train Borne)
  • ระบบสำรวจและเก็บข้อมูลทางวิ่ง (Track Data Collection and Survey)
 • ระบบเครือข่ายและโทรคมนาคม (Network and Telecommunication System)
 • ระบบควบคุมกำกับดูแลและเก็บข้อมูล (SCADA)