ธุรกิจของ GLi

วิศวกรรม

GLi ให้บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้าง และติดตั้งงาน
ด้านวิศวกรรม รวมถึงการบริหารจัดการงานก่อสร้าง
อย่างครบวงจร (Turnkey Project)
โดยมีลักษณะงาน ดังนี้

20200124_105338 (1).jpg

งานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง

เป็นระบบส่งกำลังไฟฟ้าที่รับมาจากแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าต่าง ๆ อาทิเช่น เขื่อน โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน โรงไฟฟ้าพลังน้ำ เป็นต้น โดยจะส่งไปยังสถานีไฟฟ้าหรือระหว่างสถานีไฟฟ้า เพื่อการส่งกระแสไฟฟ้าไปยังพื้นที่ห่างไกล ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงประกอบไปด้วยระดับแรงดันตั้งแต่ 115 kV ไปจนถึง 500 kV

งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง

สถานีไฟฟ้าทำหน้าที่รับพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อแปลงแรงดันส่งต่อผ่านสายส่งไฟฟ้าแรงสูงและระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายต่อไปยังผู้ใช้ไฟประเภทต่าง ๆ อาทิเช่น โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งชุมชน หรือที่อยู่อาศัยซึ่งมีทั้งแบบใช้อากาศเป็นฉนวนภายในระบบ (Air Insulated or Conventional Substation: AIS) และแบบใช้แก๊ส SF6 เป็นฉนวนภายในระบบ (SF6 Gas Insulated Type: GIS)

20200124_084918 (1).jpg
สฟ.มุกดาหาร2_191129_0013_2.jpg
20200124_085250 (2).jpg
1.jpg

งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าใต้ดิน

เป็นงานก่อสร้างท่อพร้อมร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินระบบสายส่งแรงดันสูงระหว่างสถานีไฟฟ้า และระบบจำหน่ายระดับแรงดันต่ำไปยังผู้ใช้ไฟประเภทต่าง ๆ เหมาะสำหรับกรณีมีที่ว่างไม่มากพอที่จะเดินสายส่งจ่ายแบบขึงในอากาศ เช่น ในบริเวณในเมืองใหญ่ ๆ ย่านชุมชน หรือในกรณีที่ต้องการรักษาสภาพแวดล้อม ความสวยงามของภูมิทัศน์