ธุรกิจของ GLi

ดิจิทัล โซลูชั่น

GLi ให้บริการติดตั้งและให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล
โดยจัดเตรียมโซลูชั่นที่ตอบสนองความต้องการ
ของหน่วยงาน ดังนี้

image-2456.jpg

Private Cloud & Hybrid Cloud Solution

นำเสนอการบริการที่ครอบคลุมด้าน Private Cloud & Hybrid Cloud Professional Service เพื่อช่วยให้ลูกค้าไปถึงเป้าหมาย โดย GLi มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่จะเข้าร่วมในการทำงานทุก ๆ ขั้นตอน ตั้งแต่การให้คำปรึกษา และวางแนวทางการใช้งาน Cloud ที่เหมาะสมและได้ประโยชน์จากระบบ Cloud สูงที่สุด ตลอดจนการให้บริการบำรุงรักษาหลังการขาย เพื่อให้มั่นใจว่าระบบ Cloud มีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา

Communication and Security

โดยให้บริการครอบคลุมตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานของระบบเครือข่าย (Network Infrastructure) จนถึงระบบความปลอดภัยของ Application ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกัน เมื่อจุดใดจุดหนึ่งมีปัญหาย่อมกระทบการใช้งานโดยรวมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้การออกแบบต้องคำนึงถึงในทุกๆ ส่วน GLi จึงมุ่งสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดจากประสบการณ์ในการให้บริการระบบสื่อสารตลอดจนความปลอดภัยขนาดใหญ่ที่สั่งสมมา

abstract-art-blur-bright-373543 (1).jpg
image-2454.jpg
thisisengineering-raeng-sCgQPQZAeO4-unsplash (1).jpg
image-2668.jpg

Big Data Solution

เมื่อการรวบรวม กลั่นกรอง วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่หลากหลาย และมีปริมาณมหาศาล เป็นเรื่องที่ซับซ้อน และยุ่งยาก จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างเจ้าของข้อมูล และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลมาทำงานร่วมกัน ด้วยประสบการณ์และบุคลากรของ GLi ในการให้บริการด้านนี้ GLi จึงพร้อมที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบ ติดตั้ง ดูแลระบบ ตลอดจนให้คำปรึกษาเพื่อมุ่งให้ลูกค้าสามารถได้รับประโยชน์จากข้อมูลสูงสุด