ข้อเสนอการใช้โครงข่ายคมนาคม (ข้อเสนอ) เป็นการแสดงเจตนาของ บริษัท แกรนด์ไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด ที่มีต่อผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) เพื่อเสนอให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคม (โครงข่าย) ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2556 (ประกาศ IC)