G
Globalization

เป็นมืออาชีพในระดับสากล

L
Learning

เรียนรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อการก้าวไกลอย่างมั่นคง

i
Innovation

สร้างนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เพื่อประโยชน์ และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า