บริษัท แกรนด์ไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด มีความต้องการเป็นผู้นำในด้านการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technologies: ICT)

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการคัดสรรเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการพัฒนาประเทศโดยเทคโนโลยี และอุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องเหมาะสม มีคุณภาพ และใช้งานได้จริง เพื่อให้เป็นการพัฒนาที่แท้จริงและยั่งยืน