ทำให้ผลการดำเนินงานนับจากวันก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน

เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

image-5432.jpg

“ความล้ำสมัย”

ด้วยความตั้งใจในการดำเนินธุรกิจสะท้อนผ่านการดำเนินงานทุก ๆ โครงการ โดยการกำหนดนโยบายด้านการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือที่เป็นประโยชน์สูงสุด และทันสมัยที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับผลประโยชน์ และความพึงพอใจสูงสุด

โดย GLi เป็นผู้ให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานระดับประเทศ ทั้งในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ด้านวิศวกรรมระบบราง และด้านวิศวกรรม ซึ่งการที่อุปกรณ์และเครื่องมือเหล่านั้นเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ทันต่อสถานการณ์ ก็จะเกิดประโยชน์และเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาประเทศได้อีกด้วย

“คุณภาพ”

อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ยึดถือในการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด ทำให้สินค้าและบริการต้องผ่านกระบวนการที่เป็นมาตรฐานระดับสากล ISO9001 ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า 

ภายใต้นโยบายคุณภาพ “สร้างนวัตกรรมที่มีคุณภาพ
สร้างสรรค์ ปกป้องสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า” นั่นแสดงให้เห็นว่า GLi ตระหนักและใส่ใจในการควบคุมคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ GLi จึงมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า ทุก ๆ สินค้าและบริการที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า จะเป็นส่วนเสริมและต่อยอดในการพัฒนาประเทศในทุก ๆ มิติ

image-1567.jpg
image-2897.jpg
image-3875.jpg
image-2568.jpg

“คุณธรรม”

ด้วยความยึดมั่นเสมอว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีต้องมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น

จึงได้ปลูกจิตสำนึกนี้ให้กับผู้บริหาร และพนักงานให้ถือเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ทุกคนพึงปฏิบัติ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีคุณภาพ ทันสมัย และส่งมอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้าด้วยความพึงพอใจสูงสุด