GLi ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยหลักการบริหาร 3 ประการ และยึดถือการปฏิบัติตามนโยบายคุณภาพเพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่ตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า รวมทั้งมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 

หลักบริหาร 3 ประการ

ความล้ำสมัย • คุณภาพ • คุณธรรม

white-puzzle_144627-12538.jpg

นโยบายคุณภาพ

"สร้างนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สร้างสรรค์ ปกป้องสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า"

 

 

ทำให้ GLi ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล ดังนี้

ISO 9001:2015

ระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System: QMS)

Certificate 1.png

ISO/IEC 29110:2018

Certificate 2.png