บริษัท แกรนด์ไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด ตระหนักถึงพันธกิจสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นมาตรฐานในการบริหารจัดการระบบภายใน โดยจัดทำเป็นคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด