บริษัท แกรนด์ไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด ให้บริการ การออกแบบ การผลิต การประกอบ การติดตั้ง การวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ตลอดจนการพัฒนาระบบทางด้านสิ่งแวดล้อม ระบบการระบายน้ำ และระบบป้องกันน้ำท่วม ให้แก่บริษัทและองค์กรต่างๆ ทั้งทางภาครัฐและเอกชน 

     

        บริษัท แกรนด์ไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด รับปรึกษา สำรวจ ออกแบบพร้อมติดตั้ง และก่อสร้างงานด้านวิศวกรรมดังนี้